Langtidsopphold sykehjem

Tilbudet kan være aktuelt for personer som har varig helsesvikt og omfattende behov for helsehjelp, og som ikke kan bo hjemme med tilrettelagte tjenester.

En person kan tildeles langtidsopphold i sykehjem når andre, alternative tjenester er vurdert og/eller prøvd ut, og personen er varig ute av stand til å ta vare på seg selv og ikke lenger kan mestre dagliglivets gjøremål på grunn av mentalt eller fysisk funksjonstap.

Langtidsbeboere i sykehjem skal få ivaretatt sitt behov for pleie, medisinsk oppfølging og behandling, samt individuelt tilpassede aktiviteter.

Det er langtidsplasser ved alle de fem sykehjemmene i kommunen.

Søk om langtidsopphold på sykehjem

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med Koordinering og inntak via innbyggertorget
Telefon: 69 68 10 00 
E-post: post@io.kommune.no