Tannhelsetjeneste

Pasienter med hjemmesykepleie og langtidsopphold i sykehjem, og psykisk utviklingshemmede, har krav om gratis tannbehandling fra den offentlige tannhelsetjenesten, en ordning som er underlagt fylkeskommunen.

Det kreves at den langtidssyke eller uføre må ha vært, eller forventes å være, i hjemmesykepleien eller på institusjon i minimum 3 måneder. For brukere i hjemmesykepleien må pleien skje minst en gang per uke og være sykepleiefaglig.

Kontaktinformasjon og ytterligere informasjon kan leses hos Viken Fylkeskommune. 

Til Viken fylkeskommune

Transport (drosje) til og fra tannlege dekkes ikke for verken beboere på institusjon, eller hjemmeboende i private eller kommunale leiligheter.