Hukommelse og demens

Indre Østfold kommune har et hukommelsesteam som utfører kartlegging og hjemmebesøk. Teamet er tverrfaglig sammensatt og består av helsefagarbeidere, vernepleier, sykepleier og ergoterapeut.

Hukommelsesteamet vil jobbe tett sammen om ulike utfordringer og bistår fastlegen med utredning av demens. Vi jobber for at personer med demens og deres pårørende skal få en god og meningsfull hverdag. Du behøver ingen henvisning for å ta kontakt og tilbudet er gratis.

Hva kan hukommelsesteamet bistå med?

 • Utføre hjemmebesøk, kartlegging og utredningssamtale med pasient og pårørende
 • Bistå fastlegen i utredning av demenssykdom
 • Gi veiledning og råd
 • Informere om hvilke tilbud som finnes til målgruppen og deres pårørende
 • Bistå med kontakt og samarbeid med hjelpeapparatet for øvrig

Hva er demens?

Demens er fellesbetegnelse for en gruppe sykdommer i hjernen. Tilstanden fører til redusert evne til å ta omsorg for seg selv. Demens opptrer hyppigst hos eldre over 65 år, men kan også forekomme hos yngre mennesker.

Symptomer på demens kan være at personen:

 • Glemmer nylige samtaler/ hendelser eller gjentar mye
 • Har vanskeligheter med å gjenkjenne personer
 • Endrer atferd
 • Mister interessen og bryr seg mindre om det som skjer
 • Har vanskeligheter med å orientere seg for tid og sted
 • Glemmer innlærte ferdigheter slik som å betale regninger,
 • sette på kaffe, slå enkle telefon nummer
 • Får vanskeligheter i hverdagen

Hvorfor er det viktig å bli utredet?

 • Utelukke andre helsetilstander som har demenslignende symptomer
 • Få eventuelt riktig medisinsk behandling
 • Sette inn hjelpetiltak tidlig som kan gjøre det lettere for både pasient og pårørende
 • Gjøre det enklere å planlegge fremtiden

Hvem kan ta kontakt

 • Pårørende, venner og enkeltpersoner
 • Helsepersonell
 • Fastleger

Kontaktinformasjon:

Demenskoordinator Susanne Danielsen
Telefontid mandager og tirsdager mellom kl. 08.00-10.00.
Tlf: 69 68 10 00
E-post: susanne.danielsen@io.kommune.no 

Annen informasjon

Det er mulig å finne informasjon om demens på ulike nettsider. Her det er det informasjon om det å være pårørende, fakta om sykdommen, ulike råd om kommunikasjon, fremtidsfullmakt og vergemål, støtteordninger og rettigheter.

Les mer om demens på nasjonalforeningen.no

Les mer om demens på aldringoghelse.no

Det er også mulig å snakke med andre pårørende om demens

En likeperson er ikke en fagperson, men en som selv har erfaringer som pårørende, og har fått opplæring i det å være likeperson. Alle våre likepersoner har taushetsplikt. Du kan ringe, eller sende en sms.

Les mer om likeperson på nasjonalforeningen.no

Demenslinjen har telefon 23 12 00 40