Hva er folkehelse?

Hva er folkehelse?

Det overordnede målet for folkehelsearbeid er flere leveår med god helse, og å redusere sosiale forskjeller. En sunn og frisk befolkning er kommunens viktigste kapital. Et godt og målrettet folkehelsearbeid er god investering når beregninger viser at for hver krone vi investerer i forebygging, får vi åtte kroner tilbake.

I Indre Østfold kommune skal vi derfor strekke oss mot god livskvalitet og god helse for alle innbyggerne i kommunen. Dette er sentrale mål i seg selv, men det er også samfunnets viktigste ressurs for videre vekst og velstandsutvikling, samt en grunnleggende investering for et bærekraftig samfunn. 

Viktige lokalsamfunn

Befolkningens helse og livskvalitet skapes og utvikles i lokalsamfunnene der folk lever livene sine; hjemme, på jobb, i barnehage, på skolen, i lag og foreninger og i nærmiljøet. En god steds- og samfunnsutvikling bedrer innbyggernes levekår og gjør det enklere for folk å ta helsefremmende valg. Det styrker også innbyggernes evne og vilje til å ta vare på hverandre og samfunnet de er en del av. I vår kommune skal vi derfor jobbe målrettet for en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og reduserer sosiale ulikheter i helse og levekår. Alle sektorer i kommunen er ansvarlig for å yte sin del av folkehelsearbeidet. Den som har virkemidler har ansvar, uavhengig av sektor. Ved å sette innbyggerne i sentrum skal alle få mulighet til å delta i samfunnet uavhengig av alder, kjønn, legning, sosial og kulturell bakgrunn og funksjonsevne. 

Målet er å fremme helse

Det er mange årsaker til at enkeltindivider blir syke. I folkehelsearbeidet forsøker en å ta tak i de faktorene som påvirker hele befolkningen eller grupper av befolkningen. Målet er å fremme helse, og forhindre at sykdom i det hele tatt oppstår før en har fått økt risiko eller det er noe behov for behandling. Verdenskommisjonen for sosial ulikhet i helse sa det på følgende måte: «Hvorfor behandle mennesker og sende dem tilbake til de omstendighetene som gjorde dem syke i utgangspunktet». Vi må også gjøre noe med disse omstendighetene. Sentrale strategier i folkehelsearbeidet er å styrke helseressurser som levekår, miljø, sosiale nettverk og tilrettelegging for gode levevaner, samt å svekke faktorer som påvirker folkehelsen negativt.