Fem viktige prinsipper for folkehelsearbeidet

Fem viktige prinsipper for folkehelsearbeidet

  1. Utjevning av sosiale helseforskjeller – Det er en sammenheng mellom utdanning, inntekt og helse i befolkningen. Vi skal arbeide for å redusere disse sosiale helseforskjellene og legge til rette for at alle skal ha mulighet til å gjøre gode valg.

  2. Helse i alt vi gjør – Dette er kjernen i alt folkehelsearbeid. Befolkningens helse skal ivaretas på tvers av sektorer. Ansvaret for befolkningens helse legges derfor til kommunen som sådan, ikke til helsetjenesten. Kommunen skal vurdere konsekvensene av egen virksomhet for befolkningens helse. Forebyggende tiltak skal iverksettes i den sektoren og med de virkemidlene som er mest effektive. 
  3. Bærekraftig utvikling – Vi må tilrettelegge for en samfunnsutvikling som sikrer grunnleggende behov over tid. Når vi arbeider for å tilfredsstille dagens behov, må vi gjøre det uten at det går på bekostning av fremtidige generasjoners behov. 
  4. Føre var – I planleggingen av folkehelsearbeidet skal vi være føre var når det gjelder tiltak for å redusere risiko for helseskade og tiltak for å fremme god helse. Det er nødvendig å tenke langsiktig. Folkehelsearbeid gir ofte ikke gevinster på kort sikt. 
  5. Medvirkning – Det skal legges til rette for en bred medvirkning i folkehelsearbeidet, både når det gjelder planlegging og gjennomføring. Innbyggerne skal gis anledning til å komme med innspill. Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra barn og unge, og fra grupper og interesser som ikke er i stand til å delta direkte.