Tilsyn og forvaltning

Enheten skal støtte opp under den tverrfaglige tilnærmingen i møte med barn og unge og deres familier, og ivareta tilsyns- og forvaltningsoppgaver i kommunalområdet Oppvekst. 

Tilsyn og forvaltning dekker følgende områder: 

 • Barnehagemyndighet 
 • Skole 
 • Økonomi 
 • Tilsynsføreransvar i fosterhjem 
 • Tilsyn under samvær 
 • Arkiv, internkontrollsystem, saksbehandling og vedtak 

Barnehage

 • Godkjenning av barnehager  
 • Tilsyn med kommunale og private barnehager i henhold til Barnehageloven med tilhørende forskrifter 
 • Behandling av refusjonskrav; private barnehager, barn i andre kommuner 
 • Saksbehandling vedrørende gratis kjernetid 
 • Saksbehandling vedrørende redusert foreldrebetaling 

Støtte til tiltak rundt barn med nedsatt funksjonsevne §37

Søk om støtte til tiltak rundt barn med nedsatt funksjonsevne

Samtykkeerklæring fra foresatte (PDF, 74 kB)

Evaluering av vedtak i henhold til §37

Anmodning om nytt vedtak om spesialpedagogisk hjelp i henhold til barnehageloven §31

Send anmodning om nytt vedtak om spesielpedagogisk hjelp

Samtykke til enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp (PDF, 69 kB)

Søknad om refusjon knyttet til barnehagedrift

Søk om refusjon

Lovhjemler:

 • Lov om barnehager §§ 1, 15, 31 og 37
 • Forskrift om foreldrebetaling i barnehager
 • Forskrift om ansvar for spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder
 • Forskrift om innhenting av opplysninger fra Folkeregisteret ved utføring av oppgaver etter barnehageloven
 • Retningslinjer for tildeling av offentlig tilskudd til private barnehager – Indre Østfold kommune

Denne rutinen omhandler den enkelte barnehages krav om økonomisk refusjon fra Indre Østfold kommune.

Det er styrer som har ansvar for å sende krav om refusjon til Indre Østfold kommune ved barnehagemyndigheten.

Refusjonskrav sendes halvårig, slik:

 • Per 1. juni - frist for å søke for perioden fra 1. januar til 30. juni
 • Per 1. desember - frist for å søke for perioden fra 1. juli til 31. desember

Utbetaling skjer etterskuddsvis, senest tre uker etter fristens utløp. Søknader mottatt etter fristens utløp, vil bli utbetalt til private barnehager ved neste avregning.

Når barn benytter plass i en barnehage i Indre Østfold kommune, men er folkeregistrert i annen kommune, sendes refusjonskrav til kommunen der barnet er folkeregistrert.

Søknad om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder i barnehage

Tilsyn med barnehagen

Tilsyn etter barnehageloven: Tilsyn er kontroll av at alle barnehagene i kommunen drives i samsvar med barnehageloven med tilhørende forskrifter. Kommunens ansvar for å føre tilsyn med barnehagene følger av Lov om barnehager § 53. Her heter det:

«Kommunen fører tilsyn med at barnehagene drives i samsvar med denne loven med forskrifter, med unntak av bestemmelsene i kap. V med forskrifter.»

I Indre Østfold kommune er rollen som barnehagemyndighet tillagt kommunalområde Oppvekst, seksjon Livsmestring v/ enhet Tilsyn og forvaltning. 

De ansatte har barnehagefaglig kompetanse og lang erfaring fra arbeid i og med barnehager.

Har du fått varsel om tilsyn og blitt bedt om å levere inn dokumentasjon, bruker du skjemaet under.

Plan over hvilke barnehager som får tilsyn i løpet av høsten 2021 (PDF, 2 MB)

Skjema: Dokumentasjon ved tilsyn med hjemmel i barnehageloven

Skjema: Bekymringsmelding til tilsynsmyndigheten

Skole

 • Saksbehandling utsatt og fremskyndet skolestart 
 • Fører tilsyn med privat hjemmeundervisning 
 • Saksbehandling spesialundervisning i private skoler 
 • Behandle søknad om skolebytte 
 • Gjesteelever bosatt utenfor Indre Østfold kommune

Barnevern

 • Tilsyn med barn i beredskaps-/fosterhjem 
 • Samvær