Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Tilsyn og forvaltning

Enheten skal støtte opp under den tverrfaglige tilnærmingen i møte med barn og unge og deres familier, og ivareta tilsyns- og forvaltningsoppgaver i kommunalområdet Oppvekst. 

Tilsyn og forvaltning dekker følgende områder: 

 • Barnehagemyndighet 
 • Skole 
 • Økonomi 
 • Tilsynsføreransvar i fosterhjem 
 • Tilsyn under samvær 
 • Arkiv, internkontrollsystem, saksbehandling og vedtak 

Barnehage

 • Godkjenning av barnehager  
 • Tilsyn med kommunale og private barnehager i henhold til Barnehageloven med tilhørende forskrifter 
 • Behandling av refusjonskrav; private barnehager, barn i andre kommuner 
 • Saksbehandling vedrørende gratis kjernetid 
 • Saksbehandling vedrørende redusert foreldrebetaling 

Søknad om støtte til barnehage (§19g)

Søk om støtte

Søknad om refusjon knyttet til barnehagedrift

Søk om refusjon

Lovhjemler:

 • Lov om barnehager §§ 12a, 15, 1 og 19g
 • Forskrift om foreldrebetaling i barnehager
 • Forskrift om ansvar for spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder
 • Forskrift om innhenting av opplysninger fra Folkeregisteret ved utføring av oppgaver etter barnehageloven
 • Retningslinjer for tildeling av offentlig tilskudd til private barnehager – Indre Østfold kommune

Denne rutinen omhandler den enkelte barnehages krav om økonomisk refusjon fra Indre Østfold kommune.

Det er styrer som har ansvar for å sende krav om refusjon til Indre Østfold kommune ved barnehagemyndigheten.

Refusjonskrav sendes halvårig, slik:

 • Per 1. juni - frist for å søke for perioden fra 1. januar til 30. juni
 • Per 1. desember - frist for å søke for perioden fra 1. juli til 31. desember

Utbetaling skjer etterskuddsvis, senest tre uker etter fristens utløp. Søknader mottatt etter fristens utløp, vil bli utbetalt til private barnehager ved neste avregning.

Når barn benytter plass i en barnehage i Indre Østfold kommune, men er folkeregistrert i annen kommune, sendes refusjonskrav til kommunen der barnet er folkeregistrert.

Søknad om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder i barnehage

Plan over hvilke barnehager som får tilsyn i løpet av 2020 - 2021 (PDF, 69 kB)

Skole

 • Saksbehandling utsatt og fremskyndet skolestart 
 • Fører tilsyn med privat hjemmeundervisning 
 • Saksbehandling spesialundervisning i private skoler 
 • Behandle søknad om skolebytte 
 • Gjesteelever bosatt utenfor Indre Østfold kommune

Barnevern

 • Tilsyn med barn i beredskaps-/fosterhjem 
 • Samvær