Oppmåling

Fradeling av ny grunneiendom/tomt 

Oversikt over saksgang i en normal delingssak

 1. Søker leverer søknad om deling hos ett av de fem innbyggertorgene, eller sender søknaden til Indre Østfold kommune, Postboks 34, 1861 Trøgstad.
 2. Byggesaksavdelingen gir godkjenning/avslag og sender svaret til søker. Det blir beregnet et eget gebyr for denne saksbehandlingen. Oppmålingsgebyr kommer i tillegg.  
 3. Landmåler tar kontakt med søker, og avtaler tidspunkt for oppmålingsforretning. 
 4. Nye grenser bestemmes i marka (oppmålingsforretning). Grensene merkes og måles. 
 5. Landmåler etablerer eiendommen ved å sende melding til tinglysningen. Når eiendommen er tinglyst, blir det utstedt matrikkelbrev som sendes alle involverte parter. Regning på oppmålingsgebyr blir sendt til rekvirenten. 
 6. Deretter kan selger overskjøte eiendommen til kjøper. Kommunen er ikke involvert i overskjøtingen.

Skjema for overskjøting

Søknadsskjema 

Rekvisisjon av oppmålingsforretning

Hvem kan søke om deling? 

Det er egne regler rundt hvem som kan undertegne en søknad om deling av eiendom.

 • Som hovedregel er det hjemmelshaveren som undertegner søknaden, det vil si den som står med hjemmelen (eier) i grunnboka hos Tinglysingen. Hvis det er flere hjemmelshavere, må alle skrive under. 
 • Ved dødsbo må kopi av skifteattesten følge søknaden, og underskriften må være i samsvar med attesten. 
 • Når et firma er hjemmelshaver, må søknaden underskrives av den eller de som har fullmakt ifølge firmaattesten. Legg ved kopi av attesten. 

Hva koster det? 

Her ser du avgiftsheftet til kommunen

Kart 

Kart i egnet målestokk må legges ved søknaden. Målestokken er normalt 1:500. Det må tydelig angis hva det søkes om, for eksempel hvilken del av tomten som skal deles fra, eller hvilke arealer som skal grensejusteres.  

Nabovarsel 

Ved søknaden må det ligge utfylt nabovarselskjema med kvittering fra samtlige naboer og gjenboere som er berørt av saken. For ikke å stoppe videre behandling av søknaden, er det bedre å varsle en nabo for mye, enn en for lite. Du kan bruke personlig kvittering, kvittering fra postverket for rekommandert brev, eller elektronisk nabovarsling. 

Blankett for nabovarsel (skjema til utskrift)

For elektronisk nabovarsling, gå inn på e-torg.no og velg Nabovarsling 

E-torg.no

Nabolister kan du også bestille hos et av innbyggertorgene 

Søknad om ny boligtomt 

Ved søknad om ny boligtomt må rettigheter til vei, vann og avløp være avklart. Søknaden blir behandlet av byggesaksavdelingen, etter Plan- og bygningsloven.  

Justering av eiendomsgrenser 

For å gjøre eiendomsgrenser mer hensiktsmessige, kan du søke om å justere grenser eller overføre areal mellom eiendommene. 

Ved justering kan bare små arealer overføres mellom de berørte eierne. Justeringen skjer gjennom en oppmålingsforretning. Under en oppmålingsforretning må alle berørte parter samtykke i at justeringen kan gjennomføres. 

Det er landmåler som avgjør om justeringen kan finne sted. Blir arealene for store eller verdioverføringen for høy, må arealene overføres ved tinglysing av skjøte på tilleggsareal eller gjøres som arealoverføring. 

Klarlegging av eksisterende grense 

Dersom du har ønske om å få påvist, og eventuelt merket, en grense som er nøyaktig kartfestet gjennom tidligere avholdt oppmålingsforretning, kan du rekvirere klarlegging av eksisterende grense hos kommunen. Koordinatene til grensepunktene vil da bli brukt til utstikking og merking av punktene. Kommunen kan også bidra til at grenser som tidligere ikke er nøyaktig kartfestet blir merket, nøyaktig innmålt og ført i matrikkelkartet. I slike saker er kommunen avhengig av at det oppnås enighet mellom partene. Kommunen har ikke myndighet til å avgjøre tvister. 

Sammenslåing av eiendommer 

Hvis du eier to eiendommer som grenser inntil hverandre og brukes under ett, kan det være aktuelt å slå disse sammen til en eiendom. 

Det er noen vilkår som må oppfylles for å kunne slå sammen eiendommer: 

 • Eiendommene må grense inntil hverandre. 
 • Eiendommene må ha samme hjemmelshaver(e).
 • Det må ikke være motstridende heftelser (pant) på eiendommene.

Rent praktisk foregår sammenslåingen ved at hjemmelshaver fyller ut skjema for krav om sammenslåing. 

Mer informasjon finner du på kartverket.no

Søker leverer utfylt skjema til kommunen for behandling. Etter sammenslåingen vil eiendommen ha ett gårds- og bruksnummer og eventuell heftelse vil gjelde hele eiendommen. Sammenslåing er gratis.  

Gebyrregulativ/priser 

Her ser du avgiftsheftet til kommunen

Klagemulighet 

Klagefristen er tre uker og løper fra det tidspunktet du har mottatt matrikkelbrevet eller underretning om føringen i matrikkelen. Både hjemmelshavere, eiere og festere som avgjørelsen har betydning for, kan klage på oppmålingsforretningen. Du sender klagen til kommunen, som også kan gi veiledning. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen), som avgjør om klagen skal tas til følge.