- Vi ønsker attraktive lokalsamfunn med unike identiteter. Ingen skal sitte igjen med følelsen av «hvor ble det av kommunen vår?», sier John Andrew Firing. Han er seksjonsleder for innbyggertorgene og bibliotekene i det som skal bli Indre Østfold kommune.

Hva er egentlig et innbyggertorg?

Det er først og fremst et møtested, en storstue, hvor lokalbefolkningen kan samles for viktige så vel som trivielle ting. En felles og dynamisk arena hvor man i tillegg til tjenester og service fra kommunen, også kan møtes for å diskutere saker eller bare hygge seg med aktiviteter. Et levende hus hvor alle er velkomne, og alle kan være seg selv. Et sted der skillene mellom generasjoner og kulturer viskes ut.

Her skal de som kommer på besøk kunne jobbe og studere, låne bøker eller delta i ulike aktiviteter og kulturarrangementer. Tanken er at om du skal ta en vaksine, hente søknadsskjemaer eller spille gitar, så skal du kunne gjøre det på samme sted. Et innbyggertorg skal også være det stedet i kommunen der alle som ønsker det kan engasjere seg i og påvirke nærmiljøet.

Møtested for alle

Det er foreslått fem lokalsentre i Indre Østfold kommune hvor innbyggertorgene skal opprettes: Askim, Mysen, Skjønhaug, Spydeberg og Tomter. Hver og én av dem med sine forskjellige behov, lokaler og særegenheter.
Møtestedene som utvikles for lokalbefolkningen skal også planlegges sammen med dem. Med andre ord: i fellesskap for fellesskapet. 

- Vi har hatt informasjons- og dialogmøter med lag, foreninger, næringsliv og vanlige innbyggere på de forskjellige tettstedene. Vi oppretter også ressursgrupper på hvert sted som skal arbeide videre med innhold og utforming. Vi eier ikke løsningen her, for dette er noe som er relativt nytt. Derfor er vi så opptatt av å lytte til alle de gode idéene som kommer opp. Vi opplever masse engasjement, og det er mange ildsjeler der ute som har mye de ønsker å få til, forteller Firing.

Særpreg og egenart

Hensikten med innbyggertorg er å skape en aktiv utvikling av tettstedene, hvor tjenestene skal leveres der man bor samtidig som særpreg og egenart ivaretas. Innbyggertorgene skal være med på å styrke kommunens satsning på medborgerskap og samskaping.

- Det er på mange måter tre dimensjoner ved dette. Vi ønsker å styrke og mobilisere lokalsamfunnene, levere gode tjenester i samarbeid med innbyggerne og skape en plattform som muliggjør at andre tar tak. Kommunen må ikke være involvert i alt, men vi må legge til rette for at innbyggerne kan involvere seg og skape aktivitet og fellesskap i sitt nærmiljø.

Innbyggertorg finnes i dag i mindre skala på Skjønhaug i dagens Trøgstad kommune, men de nye som skal opprettes i 2020 skal både romme mer, driftes mer systematisk og få en høyst lokal profil. 
- Vi skal ta med oss de gode erfaringene vi har gjort i Trøgstad, og det vi har sett andre steder i Norge og Danmark. Men det viktigste er det vi kan få til sammen med innbyggerne på de enkelte stedene, ut fra ønskene og behovene der.

Nærdemokrati

Foruten å være møteplasser for service og aktivitet, er målet også at innbyggertorgene blir steder hvor nærdemokratiet kan dyrkes og vokse, for eksempel gjennom bedre høringsprosesser. Mange er opptatt av lokale saker og nærhet til politiske beslutninger. Det er derfor viktig med nærdemokratiske ordninger, med stor grad av medvirkning fra innbyggerne. Her blir innbyggertorgene en viktig arena.

Fellesnemnda har vedtatt å opprette lokale verksteder som skal sikre nærdemokratiet. Tre ganger i året vil to representanter for det som heter Samfunnsutvalget ha møter med lokalbefolkningen om hva prioriteringene skal være på hvert sted. Det følger penger med, men betinger egeninnsats fra frivillige.

- Vi håper dette vil bidra til økt politisk engasjement, som igjen vil føre til at beslutningene får større forankring, forteller Firing.

Ikke bare fysisk

Selv om tanken er at innbyggertorgene er arenaer der folk kan samles, skal de også tilby digitale tjenester. Det vil være en digital løsning der innbyggerne kan:

  • betjene seg selv
  • se og snakke med innbyggertorgene eller saksbehandlere
  • booke saksbehandler som kan komme ut til seg eller innbyggertorgene

Dette går hånd i hånd med satsningsområdene som er definert for Indre Østfold kommune, der det er stort fokus på gode digitale løsninger. Du skal få den hjelpen du trenger enten i de fysiske innbyggertorglokalene eller gjennom de digitale løsningene som skal tilbys. Vi håper dette vil gi mer dynamikk mellom de ulike tjenestene.

Stort potensiale

Med så mange gode intensjoner og innspill erkjenner John Andrew Firing at det etter hvert også kan oppstå store forventninger. 
- Det er nok ikke sånn at alle innbyggertorgene er oppe og går 1. januar 2020. Vi må begynne noen steder og være forberedt på at det vil ta tid å mobilisere alle innbyggerne, men med så mange positive tilbakemeldinger vi har fått fra frivilligheten og næringslivet til nå, er det grunn til optimisme. Det er masse potensiale, men det må forløses.

I Askim, Mysen og Skjønhaug har vi vedtatt lokalisering. Vi ser nærmere på lokaliseringen i Spydeberg og Tomter. Kravet er at innbyggertorgene skal være sentrumsnære, godt synlige og lett tilgjengelige. Det må være lokaler som legger til rette for et bredt tilbud og flere formål, inne og ute. Kvaliteten skal være lik, men med forskjellig profil fra sted til sted, ettersom hvilke eksisterende tjenester som er i nærheten. Er det for eksempel fine konsertlokaler like ved, så er kanskje ikke en scene det viktigste på innbyggertorget.

Alle de fem kommunene har i dag etablerte servicetorg og bibliotek. Disse skal inngå som en del av tilbudet ved de nye innbyggertorgene.

Dette er en vinn-vinn for alle

Medborgerskap, involvering, samskaping og nærdemokratiske ordninger blir sentralt for hele kommunen når den blir så stor som den blir. Vi tar med oss innbyggerne på en ny måte å drive kommune på. Fra en tid hvor kommunen bestemte alt, til folk begynte å forlange og forvente av kommunen, og nå til et mer bærekraftig samfunn med langsiktig perspektiv hvor vi samarbeider og tar felles ansvar som medborgere og innbyggere.

Sammen skal vi skape en møteplass hvor innbyggerne inviteres inn for å samarbeide og bidra til å bygge sitt lokalsamfunn. Tidligere har frivilligheten vært en tradisjonell måte å samhandle på, og det vil den fremdeles være, men vi mener dette også vil gjøre det enklere for de som ikke er en del av organisasjonslivet å være med når de har tid og lyst.