Vedtatt endring etter forenklet prosess: Reguleringsplan for Slitu stasjonsområde, i tidligere Eidsberg kommune

Vedtatt endring etter forenklet prosess: Reguleringsplan for Slitu stasjonsområde, i tidligere Eidsberg kommune

Frist for å klage: 2. oktober 2021.

Enhet plan vedtok endring av reguleringsplankart for gnr/bnr 117/2 og bestemmelser for reguleringsplanen for Slitu stasjonsområde.

Dette ble vedtatt i sak 757/21 datert 7. september 2021, planID 012519930007.

Hensikten med planendringen er å kunne utvide parkeringskapasiteten for reisende ved Slitu stasjon. Stasjonsområdet er underlagt vern gjennom plankart og bestemmelser. For å få maksimal utnyttelse av planområdet, er det behov for å flytte en privétbygning og anlegge en ny parkeringsplass.

Ønsker du å klage?

Frist for å klage på vedtaket er 2. oktober 2021.

En eventuell klage sender du på e-post til: post@io.kommune.no eller per brev til: Indre Østfold kommune, postboks 34, 1861 Trøgstad.

Dokumenter

Saksframlegg med delegert vedtak (PDF, 715 kB)

Oversiktskart (PDF, 475 kB)

Planinitiativ (PDF, 622 kB)

Plankart Slitu stasjonsområde (PDF, 566 kB)

Bestemmelser Slitu stasjonsområde (PDF, 70 kB)

Sjekkliste ROS (risiko- og sårbarhetsanalyse) (PDF, 42 kB)

Prinsippnotat for overvann Slitu stasjon (PDF, 369 kB)

Plankart (PDF, 4 MB)

Bestemmelser (PDF, 430 kB)