Vedtatt endring etter forenklet prosess: Reguleringsplan for Knapstad sentrum, i tidligere Hobøl kommune

Vedtatt endring etter forenklet prosess: Reguleringsplan for Knapstad sentrum, i tidligere Hobøl kommune

Frist for å klage: 2. oktober 2021.

Enhet plan vedtok endring av reguleringsplankartet for felt B3 for reguleringsplanen for Knapstad sentrum.

Dette ble gjort i delegert sak 756/21 datert 7. september 2021, planID 013820090001.

Hensikten med endringen er å tilrettelegge for en utvidelse av boligeiendommen i Svaleveien 2. Vedtatt endring vil gjøre det mulig å erverve ca. 297m2 av kommunens eiendom gbnr 836/173 og legge arealet til gbnr 836/23.

Reguleringsplanens plangrense er justert og et mindre areal regulert til offentlig formål (bo- og behandlingssenter, omsorgsboliger) i reguleringsplan 013819980001 er inkludert i felt B3 i reguleringsplan 013820090001. Formålet er endret til frittliggende småhusbebyggelse.

Ønsker du å klage?

Frist for å klage på vedtaket er 2. oktober 2021.

En eventuell klage sender du på e-post til: post@io.kommune.no eller per brev til: Indre Østfold kommune, postboks 34, 1861 Trøgstad.

Dokumenter

Saksframlegg med delegert vedtak (PDF, 2 MB)

Oversiktskart (PDF, 625 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 3 MB)

Plankart felt B3 (PDF, 3 MB)

Situasjonsplan (PDF, 3 MB)

Bestemmelser (PDF, 295 kB)