Vedtatt endring etter forenklet prosess: Reguleringsplan for et område omkring Trøgstadveien 5-7, i tidligere Askim kommune

Vedtatt endring etter forenklet prosess: Reguleringsplan for et område omkring Trøgstadveien 5-7, i tidligere Askim kommune

Frist for å klage: 2. oktober 2021.

Enhet plan vedtok endring av reguleringsplankart for felt C og bestemmelser for reguleringsplanen for et område omkring Trøgstadveien 5-7.

Dette ble vedtatt i delegert sak 741/21 datert 3. september 2021, planID 012420080006.

Hensikten med planendringen er å tilrettelegge for en bedre utnyttelse av eiendommen gnr/bnr 80/29, Kirkegata 1.

I opprinnelig reguleringsplan er utbyggingsområdet for felt C begrenset av en ringvei, som ble vedtatt tatt ut av kommuneplanens arealdel for Askim i 2017. Reguleringsplanens plangrense er nå utvidet mot nord, slik at byggeområdet følger eksisterende gateløp og gang- og sykkelvei langs Dr. Randers gate.

Planendringen omfatter også justeringer av bestemmelsene for blant annet deler av 1. etasje, byggehøyder og parkering.

Ønsker du å klage?

Frist for å klage på vedtaket er 2. oktober 2021.

En eventuell klage sender du på e-post til: post@io.kommune.no eller per brev til: Indre Østfold kommune, postboks 34, 1861 Trøgstad.

Dokumenter

Saksframlegg med delegert vedtak (PDF, 918 kB)

Oversiktskart (PDF, 3 MB)

Søknad om planendring (PDF, 7 MB)

Plankart med omsøkt endring (PDF, 399 kB)

Reguleringsbestemmelser (PDF, 113 kB)

Sammendrag av innkomne merknader med forslagsstillers og rådmannens kommenarer (PDF, 148 kB)

Uttalelse fra Elvia (PDF, 109 kB)

Uttalelse fra Sameiet Sentrumskvartalet II (PDF, 78 kB)

Uttalelse fra Statsforvalteren i Oslo og Viken (PDF, 81 kB)

Uttalelse fra Statens Vegvesen (PDF, 64 kB)

Uttalelse fra Viken fylkeskommune (PDF, 118 kB)

Sporing ny vei i Solkroken (PDF, 107 kB)

S1 - sporing L (PDF, 283 kB)

S2 - sporing L (PDF, 283 kB)

S3 - sporing LL (PDF, 276 kB)

S4 - sporing LL (PDF, 275 kB)