Vedtatt detaljregulering for Ringvollkollen

Frist for å klage på vedtaket: 29. april 2024.

Kommunestyret har i sak 035/24, datert 12. mars 2024, vedtatt detaljreguleringsplan for Ringvollkollen med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse (gbnr 876/6, PlanID 301420210012).

Reguleringsplanen legger til rette for utbygging av inntil 101 boenheter i varierende bebyggelse med tilhørende lekeplasser og infrastruktur. Turforbindelser i området opprettholdes og traseer er fastsatt i plankart. Planområdet får adkomst via Trollveien.

Ønsker du å klage på vedtaket?

Du kan klage på vedtaket i henhold til plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven § 28. En eventuell klage sender du på e-post til: post@io.kommune.no eller per brev til: Indre Østfold kommune, postboks 34, 1861 Trøgstad innen 29. april 2024.

Dokumenter

Ringvollkollen vedtak
Tittel Publisert Type
0 - Detaljregulering for Ringvollkollen, sluttbehandling

03.04.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 0 - Detaljregulering for Ringvollkollen,sluttbehandling.pdf
1 – Planbeskrivelse, datert 2. mars 2023, revidert 8. februar 2024

03.04.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1 – Planbeskrivelse, datert 2. mars 2023, revidert 8. februar 2024.pdf
2 - Planbestemmelser, datert 4. august 2023, revidert 8. februar 2024

03.04.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2 - Planbestemmelser, datert 4. august 2023, revidert 8. februar 2024.pdf
3 - Plankart, datert 4. august 2023, revidert 20. januar 2024

03.04.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3 - Plankart, datert 4. august 2023, revidert 20. januar 2024.pdf
4 - ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse), datert 4. august 2023

03.04.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 4 - ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse), datert 4. august 2023.pdf
5 - Avklaringsmail fra Viken om forhold til kulturminner, datert 18. april 2023

03.04.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 5 - Avklaringsmail fra Viken om forhold til kulturminner, datert 18. april 2023.pdf
6 - Registreringsrapport kulturminner, datert 16. februar 2023

03.04.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 6 - Registreringsrapport kulturminner, datert 16. februar 2023.pdf
7 - Geoteknisk notat, datert 9. desember 2022

03.04.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 7 - Geoteknisk notat, datert 9. desember 2022.pdf
8 - Overvannsnotat, datert 14. juni 2023

03.04.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 8 - Overvannsnotat, datert 14. juni 2023.pdf
9 - Drifts- og vedlikeholdsrutiner overvann, datert 14. juni 2023

03.04.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 9 - Drifts- og vedlikeholdsrutiner overvann, datert 14. juni 2023.pdf
10 - Situasjonsplan overvann plan A, datert 16. juni 2023

03.04.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 10 - Situasjonsplan overvann plan A, datert 16. juni 2023.pdf
11 - Situasjonsplan overvann plan B, datert 16. juni 2023

03.04.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 11 - Situasjonsplan overvann plan B, datert 16. juni 2023.pdf
12 - Trafikkanalyse, datert 3. juli 2023

03.04.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 12 - Trafikkanalyse, datert 3. juli 2023.pdf
13 - Støyvurdering. datert 10. januar 2023

03.04.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 13 - Støyvurdering. datert 10. januar 2023.pdf
14 - Situasjonsplan nordlige delområder, datert 16. juni 2023

03.04.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 14 - Situasjonsplan nordlige delområder, datert 16. juni 2023.pdf
15 - Situasjonsplan sydlige delområder, datert 16. juni 2023

03.04.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 15 - Situasjonsplan sydlige delområder, datert 16. juni 2023.pdf
16 - Samlet innspill fra varsel om oppstart

03.04.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 16 - Samlet innspill fra varsel om oppstart.pdf
17 - Ringvollkollen Barnas talsperson, uttalelse til planforslag 8. august 2023

03.04.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 17 - Ringvollkollen Barnas talsperson, uttalelse til planforslag 8. august 2023.pdf
18 - Samlede uttalelser til detaljregulering for Ringvollkollen

03.04.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 18 - Samlede uttalelser til detaljregulering for Ringvollkollen.pdf
19 - Merknadsbehandling av innspill ved offentlig ettersyn

03.04.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 19 - Merknadsbehandling av innspill ved offentlig ettersyn.pdf
20 - Svar fra Fylkeskommunen med tillatelse til fysisk inngrep i vassdrag, datert 15. november 2023

03.04.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20 - Svar fra Fylkeskommunen med tillatelse til fysisk inngrep i vassdrag, datert 15. november 2023.pdf
21 - Informasjon om klagerett

03.04.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 21 - Indormasjon om klagerett.pdf