Lytt

Varsel om utvidelse av planområdet for Nordre del av Hovsveien

Varsel om utvidelse av planområdet for Nordre del av Hovsveien

Frist for innspill: 22. januar 2020

Vi viser til tidligere varsel om oppstart av arbeid med privat detaljreguleringsplan i henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 for Nordre del av Hovsveien. Det varsles med dette om utvidelse av planområdet som går utover den tidligere varslede planavgrensningen. Planområdet for detaljreguleringsplanen utvides med Gbnr. 80/38 (Hovsveien 8), og arealer langs Roald Amundsens gate og deler av Furustubben.

Planarbeidet skal legge til rette for utvikling av eiendommene Gbnr. 80/53, 80/52 og parkeringsareal på Gbnr. 80/371 i Askim kommune (Furustubben 4 og Hovsveien 10). I etterkant av varsel om oppstart er det utarbeidet et konsept for eiendommene som går utover den varslede planavgrensningen og inn på Gbnr. 80/38. I tillegg er det ønskelig å tilrettelegge for kantparkeringer og fortau langs eksisterende kjøreveier i området og en ny trafostasjon. Dette medfører at planområdet utvides.

Forslagsstiller er KM Eiendom AS og Sambygg AS. Norconsult AS har overtatt som plankonsulent. Planforslaget vil behandles politisk i Indre Østfold kommune.

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for kontor- og forretningsutvikling og boliger med høy utnyttelse med variert byggehøyde fra 1-6 etasje på de samme eiendommene Gbnr. 80/53, 80/52 og del av 80/371. I tillegg er det ønskelig å stramme opp kjøreveiene og tilrettelegge for myke trafikanter. Parkering skal anlegges i bakken, på grunnen og som kantparkeringer. Planområdet omfatter omtrent 17 dekar. Planarbeidet er vurdert til å ikke være konsekvensutredningspliktig.

Aktuelle reguleringsformål er: «bolig/forretning/kontor, uteoppholdsareal, gatetun kjørevei, annen veigrunn og parkeringsplass».

Merknader og spørsmål til oppstart av planarbeidet sendes til Norconsult AS, Trøgstadveien 4 B, 1830 Askim eller til mari.hogas.steen@norconsult.com 

Frist for innspill er 22. januar 2020.