Lytt

Varsel om utvidelse av planområde for Sira Sigurds gate 16-26 ihht. PBL §12-8

Varsel om utvidelse av planområde for Sira Sigurds gate 16-26 ihht. PBL §12-8

Frist for innspill: 9. mars 2020

Det vises til varsel av 16.09.2019 om oppstart av privat detaljregulering for Sira Sigurds gate 16 og 26. Dette er et varsel om utvidelse av planområdet.

Ny avgrensning er vist på vedlagte kartutsnitt. Planområdet er utvidet med eiendommene Sira Sigurds gate 20, 22 og 24. Hensikten med utvidelsen er å legge til rette for fortetting på eiendommene, som ligger i kommuneplanens sentrumssone. Utvidelsen medfører at størrelsen på planområdet økes fra ca. 4,1 daa til ca. 7,2 daa. Detaljreguleringen vil omfatte gbnr. 53/72, 241, 125, 56 og 57, samt felles avkjørsel på del av gbnr. 53/126 og 227.

Området er i kommuneplanen avsatt til sentrumsformål. Hensikten med planen er å regulere eiendommene til boligformål med 4-5 etasjer i samsvar med fylkesplanen, kommuneplanen og sentrale føringer for sentrumsutvikling.

Planarbeidet er vurdert opp mot kapittel 2 i Forskrift om konsekvensutredninger. Planmyndigheten har konkludert med at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning eller planprogram. 

Merknader og innspill

Merknader til varslet utvidet planområde sendes til: Enerhaugen Arkitektkontor AS, postboks 6645 Rodeløkka, 0502 Oslo, e-post post@enerhaugen.com innen 09.03.2020.

Høringsdokumenter