Varsel om oppstart av planarbeid for boligfelt i Ringvoll, gbnr.876/1 m.fl.

Varsel om oppstart av planarbeid for boligfelt i Ringvoll, gbnr.876/1 m.fl.

Frist for merknader: 19. desember 2022

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles med dette igangsetting av privat detaljreguleringsplan etter plan- og bygningslovens § 12-3 for ovenstående eiendom.

Planområdet er avgrenset som vist på kartutsnittet under. Planområdet omfatter hovedsakelig deler av eiendom 876/1, men planen omfatter også mindre deler av eiendom 892/104 for å sikre adkomst til planområdet. Selve planområdet er på ca. 87,5 daa. Og er gitt plan-ID 301420220003.

Forslagsstiller er Ringvoll Eiendom AS, mens Ark ama AS er konsulent for planarbeidet. 

Hensikten med planen

Formålet med detaljreguleringen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende uteoppholdsarealer, vegarealer og teknisk infrastruktur. Det planlegges for konsentrert småhusbebyggelse (rekkehus, flermannsboliger) og eneboliger/tomannsboliger. Vi ønsker også å se på mulighetene for småblokker (maks 3 etasjer) på deler av planområdet.

Åpent møte

Vi vil som en del av planprosessen holde et åpent møte på Ringvoll skole torsdag 12. januar 2023 kl. 18.00 hvor vi presenterer våre planer for området og tar imot innspill til planarbeidet.

Vi ber alle som vil delta på møtet sende en epost til post@arkama.no med deltakerantall innen 5. januar, slik at vi kan sikre et møtelokale med tilstrekkelig kapasitet.

Har du merknader?

Merknader til planarbeidet kan du sende per post til: Ark ama AS, Ordfører Voldens vei 9, 1850 Mysen eller e-post til: post@arkama.no.

Frist for merknader er 19. desember 2022

Dokumenter

Ringvoll, boligfelt
Tittel Publisert Type
Planavgrensning, annonse

18.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planavgrensning, annonse.pdf
PlanID 301420220003 - Detaljregulering for nytt boligfelt på Ringvoll, gbnr 876-1 - referat fra oppstartsmøte revidert 10.10.22

18.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned PlanID 301420220003 - Detaljregulering for nytt boligfelt på Ringvoll, gbnr 876-1 - referat fra oppstartsmøte revidert 10.10.22.pdf
PlanID 301420220003 - Planinitiativ - Boligfelt på Ringvoll

18.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned PlanID 301420220003 - Planinitiativ - Boligfelt på Ringvoll.pdf