Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Tilskuddsordning for inkludering av barn og unge 2021

Tilskuddsordning for inkludering av barn og unge 2021

Søknadsfristen er 4. desember 2020.

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene for barn og unge som vokser opp i familier med lavinntekt.

Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for at flere barn og ungdom skal få delta på sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav til kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

Hvem kan søke om midler?

Frivillige organisasjoner, private aktører og offentlige instanser kan søke om midler. Søkerorganisasjonene må ha et organisasjonsnummer på søknadstidspunktet.

Søknadsskjemaet og mer informasjon om tilskuddsordningen finner du her

Hva kan du søke om tilskudd til?

Det kan søkes tilskudd til tiltak som:

  • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
  • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
  • bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer

Nye tiltakstyper

I tillegg til å kunne søke om tilskudd til ordinære tiltak, er det nå mulig å søke om tilskudd til to nye tiltakstyper:

  • Utprøving av metoder/arbeidsmodeller for å inkludere barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer, jamfør 1 b) i regelverket
  • Koordinering av samarbeidet mellom tjenester, samt tilrettelegging og organisering av samarbeid mellom kommunen, frivillig og privat sektor, jamfør 1c) i regelverket

Det er svært viktig at søkere har satt seg godt inn i regelverk, veileder og krav til rapportering.

Har du spørsmål?

Indre Østfold kommunes kontaktperson for tilskuddsordningen er folkehelserådgiver Linn Haraldstad.

Ta kontakt dersom du har spørsmål på e-post: linn.haraldstad@io.kommune.no eller på mobil 936 48 454

Husk søknadsfristen

Vi minner om søknadsfristen som er 4. desember 2020.