Status i arbeidet mot uønskede fremmede arter

Status i arbeidet mot uønskede fremmede arter

Indre Østfold kommune jobber målrettet for bekjempelse av fremmede arter også i år. På grunn av sprednings- og skadepotensiale, er det kjempespringfrø og kjempebjørnekjeks som prioriteres. Innsatsen styres av finansiering.

Finansiering

I år har vi fått 200 000 kr til bekjempelse fra Statsforvalteren i Oslo og Viken, det er svært godt tilslag på søknad. Bekjempelse av fremmede arter i forbindelse med naturvernområdene, dekkes av Miljødirektoratet etter behov. Avslag på søknad hos Miljødirektoratet om bekjempelse som vannmiljøtiltak, gjør at kommunen har noe mindre midler i 2021 enn i 2020.

Kommunen har for øvrig satt av noe midler, og noen grunneiere har søkt SMIL-midler (tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket) for å finansiere bekjempelse av kjempespringfrø og kjempebjørnekjeks. Lyseren grunneierforening har fått midler fra Miljødirektoratet til bekjempelse av kjempespringfrø rundt Lyseren, og sørger for at områdene rundt innsjøen blir fulgt opp som tidligere. Til sammen gir dette et godt grunnlag for systematisk bekjempelse av kjempespringfrø og kjempebjørnekjeks. 

Det gjøres tiltak på følgende områder

Kjempespringfrø

 • Moensbekken fra Slitu til Glomma (inkluderer verneområde)  
 • Finnestadbekken fra Eidsberg stasjon til Rakkestadveien 
 • Engerbekken i Askim fra E18 til Glomma 
 • Hyllibekken/Lundsbekken/Kirkebekken fra Spydeberg sentrum til Glomma 
 • Skarnesbekken i Spydeberg 
 • Hobølelva fra Mjær til Elvestad og Huul til Skjellfoss 
 • Hæra fra Båstad til Kallaksjøen (inkluderer verneområde) 
 • Frøshaugbekken fra tidligere Skjønhaug renseanlegg og vestover til Øyeren (inkluderer verneområde) 
 • Loskabekken langs kommunegrensa mellom IØK og Vestby (i samarbeid med Vestby kommune) 
 • Noen spredte forekomster i Spydeberg, Eidsberg, Askim, Trøgstad og Hobøl 
 • Området rundt Lyseren 

Her kan du se kart over registrerte forekomster med kjempespringfrø i Indre Østfold

Kjempebjørnekjeks

 • Langs Mysenelva fra Kloppa til Lekum mølle 
 • Forekomster i Mysen sentrum 
 • Langs Fossbekken i Hobøl 
 • Langs Hobølelva ved Skjellfoss og Elvestad 
 • Flere forekomster i Askim, Trøgstad, Spydeberg og Hobøl 

Her kan du se kart over registrerte forekomster kjempebjørnekjeks i Indre Østfold

Metode for bekjempelse 

Kjempespringfrø slås under nederste bladknute eller plukkes med rota. Langs Hobølelva har vi avtale med en skogsentreprenør som er kjent med arbeidet og elva om å gjøre jobben. Til å bekjempe forekomstene i resten av kommunen, med vassdragene som førsteprioritet, har vi ansatt/leid inn åtte ungdommer til arbeidet. De fleste har vært med tidligere, og er godt kjent med arbeidet i vanskelig terreng med mye vegetasjon, insekter, varme og regn! 

For å få bukt med kjempebjørnekjeks har vi sett oss nødt til å punktsprøyte med glyfosat. Jobben gjøres av innleide entreprenører. Hovedformålet med bekjempelsen er å hindre ytterligere spredning.  

Vi trenger hjelp fra deg som innbygger! 

Forurensningsloven §28 gir forbud mot å legge hageavfall ut i naturen. Årsaken er at avfallet kan føre til forurensing og fordi hageavfall kan spre fremmede uønskede arter og følgeorganismer som kan gi sykdommer. Hageavfall er dessuten å anse som forsøpling og kan virke skjemmende på andre som bruker naturen. Hageavfallet skal derfor leveres på avfallstasjonen. Dersom hageavfallet inneholder fremmede skadelige arter skal det puttes i sekker, merkes og leveres til forbrenning som restavfall på avfallsmottaket. Bare slik kan man være sikker på at de ikke spres. 

Kjempespringfrø

Dersom du har kjempespringfrø i hagen eller ser planter i utmark, så setter vi stor pris på at du fjerner plantene, pakker dem i en sekk og kaster i restavfallet før de frør seg. Ta dem opp med rota eller kutt under nederste bladknute - knekk og vri stilkene rundt til slutt. Planta har en imponerende evne til å overleve, og røttene trenger bare litt jordkontakt før planta er klar for ny vekst, selv etter kutting. Den er pen, og pollinerende insekter liker den godt, men den sprer seg raskt og tar over for stedegen vegetasjon. Langs vassdrag fører den til økt erosjon siden den er ettårig, visner etter frost og har svært korte røtter. Det aller viktigste er at blomstene ikke får dannet frø: opp til 4000 frø pr plante som kastes 4-6 meter gjør at den er spredningsvillig. Heldigvis avtar spiringsevnen etter 1-3 år i jorda.

Her kan du lese mer om kjempespringfrø

Kjempebjørnekjeks

Grunnen til at vi prioriterer bekjempelse av kjempebjørnekjeks er at den har massiv vekst og hindrer andre arter å vokse opp. I tillegg inneholder plantesafta stoffer som i kombinasjon med sollys kan gi forbrenningsskader tilsvarende 2. gradsforbrenning på bar hud. Planten kan bli 3-5 meter høy, den får hvite blomster og voldsom frøproduksjon. Kjempebjørnekjeks blomstrer fra juli, den er lett å se. Om du er i tvil om det er kjempebjørnekjeks eller ikke, så er det mest sannsynlig ikke det. Har du en overkommelig mengde kjempebjørnekjeks i hagen din, så setter vi pris på at du som et minimum klipper av blomsterstanden, putter det i en tett sekk og kaster i restavfallet. Aller helst bør det leveres på avfallsmottak. Husk at det er svært viktig å beskytte seg mot plantesaft, spesielt ansiktet.

Har det blitt så mange planter at du ikke kan håndtere det selv, bruk skjemaet nedenfor og be om hjelp i kommentarfeltet eller send en e-post til landbruk@io.kommune.no.

Her kan du lese mer om kjempebjørnekjeks

Hønsehirse

Finner du hønsehirse må du ta det på alvor! Planta øker i utbredelse, og har egenskaper som gjør den svært konkurransedyktig og vanskelig å bekjempe effektivt. Planta regnes som verdens tredje verste ugras.

Informasjon om hønsehirse finner du hos Norsk landbruksrådgiving Viken

Du finner også informasjon om hønsehirse hos Felleskjøpet

Du kan registrere fremmede arter

Alle kan registrere funn av fremmede arter i www.artsobservasjoner.no.

Som et litt enklere alternativ, og for å hjelpe oss med å få oversikt over omfanget av kjempespringfrø, kjempebjørnekjeks eller hønsehirse, har vi fått laget et enkelt meldeskjema som du kan bruke for å melde fra om funn av disse tre uønskede artene. 

Her finner du meldeskjemaet

Det er for øvrig en rekke fremmede uønskede planter i Indre Østfold som regnes som hagerømlinger, her kan du lese mer om de vanligste:  

Parkslirekne

Kanadagullris 

Lupin

Russekål