Ny sluttbehandling og vedtak for detaljregulering for Sira Sigurds gate 16, 20, 22, 24 og 26

Frist for å klage på vedtaket: 26. april 2024.

På grunn av avvik i saksbehandlingen er det gjennomført ny sluttbehandling av saken. Kommunestyret behandlet saken i møte 12. mars 2024 (sak 033/24) og fattet følgende enstemmige vedtak:

1.     Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas detaljregulering for Sira Sigurds gate 16, 20, 22, 24 og 26, PlanID 012420190003, med plankart (vertikalnivå 2) sist revidert 13.09.2022, plankart (vertikalnivå 1) sist revidert 18.03.2022 og bestemmelser sist revidert 07.02.2024 og planbeskrivelse sist revidert 27.10.2022.

2.     Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningsloven § 28, jf. Plan- og bygningsloven
§ 1-9.

Ved den nye behandlingen er det føyd til krav om utarbeidelse av plan for anleggsfasen som beskriver håndtering av støy og vibrasjoner med tilhørende tiltak til planens § 3.6, tredje ledd. For øvrig er det ikke vedtatt andre endringer i detaljreguleringen.

Ønsker du å klage på vedtaket?

Du kan klage på vedtaket i henhold til plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven § 28. En eventuell klage sender du på e-post til: post@io.kommune.no eller per brev til: Indre Østfold kommune, postboks 34, 1861 Trøgstad innen 26. april 2024.

Dokumenter

Sira Sigurdsgate vedtak
Tittel Publisert Type
1 Oversiktskart

03.04.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1 Oversiktskart.pdf
2 Saksfremlegg med vedtak - ny sluttbehandling

03.04.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2 Saksfremlegg med vedtak - ny sluttbehandling.pdf
3 Klagebrev fra Svein Engebretsen, datert 1. februar 2023

03.04.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3 Klagebrev fra Svein Engebretsen, datert 1. februar 2023.pdf
4 Plankart Sira Sigurds gate nivå 2 (på terreng), revidert 13. september 2022

03.04.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 4 Plankart Sira Sigurds gate nivå 2 (på terreng), revidert 13. september 2022.pdf
5 Plankart Sira Sigurds gate nivå 1 (under terreng), revidert 18. mars 2022

03.04.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 5 Plankart Sira Sigurds gate nivå 1 (under terreng), revidert 18. mars 2022.pdf
6 Reguleringsbestemmelser vedtatt 7. desember 2022 - ny sluttbehandling vedtatt 12. mars 2024

03.04.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 6 Reguleringsbestemmelser vedtatt 7. desember 2022 - ny sluttbehandling vedtatt 12. mars 2024.pdf
7 Planbeskrivelse - Sira Sigurds gate etter offentlig ettersyn, 27. oktober 2022

03.04.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 7 Planbeskrivelse - Sira Sigurds gate etter offentlig ettersyn, 27. oktober 2022.pdf
8 ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse), 30. november 2021

03.04.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 8 ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse), 30. november 2021.pdf
9 Alle sol- og skyggeanalyser

03.04.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 9 Alle sol- og skyggeanalyser.pdf
10 Landskapsplan og snitt

03.04.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 10 Landskapsplan og snitt.pdf
11 Supplerende snittoppriss

03.04.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 11 Supplerende snittoppriss.pdf
12 Merknadsbehandling etter offentlig ettersyn, Svein Engebretsen

03.04.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 12 Merknadsbehandling etter offentlig ettersyn, Svein Engebretsen.pdf
13 Kommunestyrets planvedtak, sak 166-22, datert 7. desember 2022

03.04.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 13 Kommunestyrets planvedtak, sak 166-22, datert 7. desember 2022.pdf