Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Lokale verksteder – Stedskompasset

Lokale verksteder – Stedskompasset

I løpet av høsten 2020 gjennomfører vi andre runde med lokale verksteder – kommunens nærdemokratiske ordning hvor du som innbygger kan være med  å utvikle kommunen vår. I denne runden blir det ikke åpne folkemøter, på grunn av korona.

Temaet for høstens lokale verksteder er Stedskompasset. Stedskompasset er et stedsutviklingsverktøy som hjelper oss å identifisere utviklingsmulighetene i lokalsamfunnet vårt ut fra både fysiske og sosiale elementer. Indre Østfold kommune er en pilotkommune som skal teste dette verktøyet og utvikle det videre.

Stedskompasset gjennomføres på 13 tettsteder i kommunen. Møtet begynner med en introduksjon av verktøyet, før vi går ut og bruker Stedskompasset i nærområdet. Etter gåturen samles deltakerne igjen og diskuterer stedets utfordringer og muligheter. Målet er at møtet skal munne ut i lokale prosjekter, som innbyggerne selv kan ta eierskap til. Lokale verksteder disponerer noen økonomiske midler som man kan søke på for å gjennomføre prosjektene. Politikere fra Samfunnsutvalget er med på møtene.

På grunn av situasjonen med koronavirus blir ikke de lokale verkstedene i høst gjennomført som åpne folkemøter. Det blir sendt ut invitasjoner til organisasjoner og foreninger som kan representere de ulike tettstedene.

Tidspunktene for de ulike møtene

 • Tomter: tirsdag 15. september
 • Skjønhaug: torsdag 17. september
 • Trømborg: tirsdag 22. september
 • Båstad: onsdag 23. september
 • Spydeberg: mandag 5. oktober
 • Hærland: onsdag 7. oktober
 • Slitu: torsdag 8. oktober
 • Knapstad: tirsdag 13. oktober
 • Eidsberg/Kirkefjerdingen: onsdag 14. oktober
 • Askim: torsdag 15. oktober
 • Havnås: mandag 19. oktober
 • Mysen: onsdag 21. oktober
 • Ringvoll: tirsdag 20. oktober

Søknad om stedsutviklingsmidler

Bevilgning av tilskudd

Bevillingene holdes innenfor de økonomiske rammene som ligger i egen fastsatt budsjettpost til formålet. Midlene fordeles etter søknad fra lag, foreninger og organisasjoner som er registrert i frivillighetsregisteret eller er registrert i Brønnøysundregisteret, og fortrinnsvis har et organisasjonsnummer.

 • For at Samfunnsutvalget skal kunne fordele midler etter søknad er det et krav at prosjektet det søkes midler til må ha et tydelig mål for prosjektet og skal fremme stedsutvikling. I hvilken grad prosjektet fremmer stedsutvikling skal påpekes i søknaden.
 • Det skal videre foreligge et prosjektbudsjett for hvordan prosjektet skal finansieres, prosjektet skal ha en klar og realistisk fremdriftsplan, det må være utnevnt en eller flere ansvarlige personer i prosjektet (blant annet organisasjonens styreleder) og prosjektet må ha mottatt nødvendige godkjenninger og/eller tillatelser.
 • Prosjekter som gjennomføres i samarbeid mellom to eller flere samfunnsaktører (lag, foreninger, næringsliv, offentlig virksomhet og uorganisert) prioriteres.
 • Egeninnsats/dugnadsarbeid er en forutsetning for støtte. Egeninnsats og bidrag fra andre aktører med økonomiske midler skal fremkomme i søknaden. Egeninnsats/dugnadsarbeid vil ha innvirkning på behandlingen av søknaden.
 • Tiltak som det søkes midler til skal etterstrebe krav til universell utforming og deltakelse fra innbyggere fra flere aldersgrupper.

Søknadsfrist er 1. desember 2020. Det skal rapporteres på tildelte midler. 

Indre Østfold kommune støtter ikke

 • prosjekter som er ferdigstilt før søknad foreligger.
 • bestillinger eller kostnader til innkjøp eller aktiviteter som er påløpt og datert før tildelingen fra Samfunnsutvalget skjer.
 • utgifter til ordinær drift (for eksempel strøm, personalkostnader, renhold, husleie og liknende).
 • støtte til næringsvirksomhet eller lovpålagte offentlige oppgaver, sponsorater.
 • støtte til religiøse formål eller parti- og interessepolitiske formål.

Til søknadsskjema