Kartlegging av vaksiner til privat helsepersonell i Indre Østfold kommune

Kartlegging av vaksiner til privat helsepersonell i Indre Østfold kommune

Vi kartlegger helsepersonell som arbeider i Indre Østfold kommune, men som ikke er ansatt i kommunen.

Legeforeningen, Norsk sykepleierforbund, KS og de regionale helseforetakene har bidratt i arbeidet med å få frem nasjonale prioriteringskriterier for hvilke helsepersonell som bør prioriteres først. Lokalt samarbeider kommuneoverlegen med ledelsen i kartlegging og prioritering av helsepersonell opp mot de nasjonale kriteriene.

For å kunne beregne fremtidig vaksinebehov kartlegges også helsepersonell som arbeider i pasientnært arbeid (behandling eller pleie) i Indre Østfold kommune, men som ikke er ansatt i kommunen. Med helsepersonell henvises det til Lov om helsepersonell § 48. Fastleger er allerede kartlagt.

Kriterier for prioritering

Kommunene har fra uke 2 kunnet bruke opptil 20 % av vaksinene til vaksinering av helsepersonell, etter streng prioritering basert på følgende kriterier fra Folkehelseinstituttet (FHI):

  1. Helsepersonell som arbeider innen essensielle tjenester, og som er kritisk vanskelige å erstatte. Dette betyr personell som det finnes få av, som har spesialisert kompetanse, som er vanskelig å skaffe eller erstatte ved omplassering av annet personell og som fyller viktige funksjoner som ikke kan reduseres uten at det vil ha betydelige konsekvenser for liv og helse.
  2. Har direkte pasientkontakt hvor smitte med SARS-CoV-2 fra pasient til ansatte er en risiko.
  3. Økt smitterisiko for uoppdagete, smittede pasienter.
  4. Personell i nødvendige tjenester som det er større etterspørsel etter ved økt covid19-smitte.

Hver klinikk/kontor bes fylle ut melde inn antall og type helsepersonell ved å benytte skjema under:

Gå til skjema for helsepersonell i privat sektor