Indre Østfold kommune med godt økonomisk resultat

Indre Østfold kommune med godt økonomisk resultat

Indre Østfold kommune leverer et meget godt driftsresultat i sitt første driftsår. Vi kan sette av 83 millioner kroner på disposisjonsfond etter også ha dekket inn et driftsunderskudd på 12,7 millioner kroner fra de gamle kommunene. Dette er 104 millioner bedre enn budsjettert.

Da midler som vil gå til å styrke blant annet Østfoldbadet på grunn av koronasituasjonen ligger i dette, er det reelle tallet ca. 7 millioner lavere, men resultatet er like vel svært godt. Netto driftsresultat er på 5,1 %.

Det gode resultatet skyldes flere årsaker:

  • Kommunene har kommet godt ut av det spesielle koronaåret, ikke minst på grunn av lav rente, lavere pensjonskostnader, lav lønns- og prisvekst og gode statlige kompensasjonsordninger.
  • Vi har hatt god økonomistyring.
  • Vi tar ut store gevinster av kommunesammenslåingen. Det hadde ikke vært mulig å oppnå på langt nær så gode resultater om kommunene hadde fortsatt hver for seg.

Rådmann Georg Smedhus retter en stor takk til ansatte og ledere som har levert gode resultater i et svært krevende koronaår. Dette resultatet har ikke kommet av seg selv, og alle ansatte har bidratt til dette sier Smedhus.

Han peker også på at den systematiske jobben med å ta ned kostnader, herunder redusere lederårsverk og administrative årsverk. Det er ikke tvil om at vi bruker mye mindre på administrasjon og ledelse enn de fem gamle kommunene gjorde, samtidig som vi gjennom ny kommune har prioritert å få opp både kvalitet og kapasitet på viktige tjenesteområder sier Smedhus.

Økonomisjef Ståle Ruud sier at dette viser at kommunesammenslåingen bærer frukter og virker etter hensikten. Vi er tidlig i en prosess, men hadde de fem kommunene fortsatt hver for seg hadde vi ikke oppnådd dette, og 2021 hadde vært preget av innsparinger eller økt eiendomsskatt for mange innbyggere. Dette slipper vi som følge av at vi nå er samlet og resultatet kommer innbyggerne direkte til gode. Økonomien til Norske kommuner blir trangere i årene som kommer, men resultatet viser at vi kan opprettholde mye mer tjenester til publikum for hver krone enn vi kunne gjort hver for oss.  

Samtidig som han er fornøyd med resultatet er rådmannen opptatt av at pengene i seg selv ikke betyr noe. Det som betyr noe er tilbudet til innbyggerne. Med dette resultatet kan vi styrke noen tiltrengte områder, og også redusere noe behovet for innstramninger de neste årene sier Smedhus. Dette vil gjøre hverdagen for innbyggere og ansatte langt bedre enn den ellers ville vært. Samtidig er rådmannen tydelig på at arbeidet med å ta ut gevinster av kommunesammenslåingen vil fortsette også i 2021. Ettersom vi får jobbet oss mer og mer sammen vil vi både gi bedre tjenester for pengene og vri en enda større andel av pengene over på direkte tjenester til innbyggerne sier han. Han minner også om at en kommune må ha overskudd på driften for å ha penger til å investere skolebygg, sykehjem og lignende. Det er det samme som privatøkonomien vår der vi alle må ha litt overskudd i det daglige for å kunne kjøpe bil, pusse opp boligen vår eller lignende minner rådmannen om.   

Økonomisjefen påpeker at det gode resultatet er ekstra imponerende når man vet at den nye kommunen ikke tar inn eiendomsskatt på bolig, noe tre av de fem gamle kommunene gjorde (og 4 av 5 ville hadde måttet gjøre fremover). Bare der har kommunefusjonen spart innbyggerne for over 40 millioner i skatter i 2020 sier Ruud. Han er også fornøyd med at staten har stått ved sitt ord om å kompensere kommunen fullt ut for koronakostnader selv om noen av disse midlene kom helt på tampen av fjoråret. Det er ikke ofte vi opplever at staten fullt ut kompenserer kommunene for nye utfordringer på denne måten sier han.