Høring og offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan for Skjønhaugenga

Høring og offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan for Skjønhaugenga

Frist for merknader og innspill: 14. mai 2021.

Vi kunngjør med dette at detaljreguleringsplan for Skjønhaugenga legges ut på høring og offentlig ettersyn (planID 012220190001). Se vedtak i Plan- og bygningsutvalget 10. mars 2021 i sak 031/21. Dette er i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

Bakgrunn

Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende utomhusanlegg, grøntområde og parkering/garasjer. Planen legger til rette for 20-30 boenheter fordelt på konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse.

Reguleringen er i tråd med kommuneplan for 2018-2029 i tidligere Trøgstad kommune.

Har du merknader eller innspill?

Eventuelle merknader eller innspill til reguleringsplanen kan sendes til: Indre Østfold kommune, postboks 34, 1861 Trøgstad eller på e-post til: post@io.kommune.no innen 14. mai.

Dokumenter

Saksframlegg detaljregulering (PDF, 168 kB)

Plankart (PDF, 468 kB)

Reguleringsbestemmelser (PDF, 231 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 14 MB)

ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse) (PDF, 270 kB)

Geoteknisk datarapport (PDF, 24 MB)

Innspill 1 - Østfold fylkeskommune (PDF, 2 MB)

Innspill 2 - Fylkesmannen i Oslo og Viken (PDF, 325 kB)

Innspill 3 - NVE (PDF, 680 kB)

Innspill 4 - Trøgstad Elverk (PDF, 237 kB)

Kartutsnitt Trøgstad Elverk (PDF, 385 kB)

REN blad 6002 v1 - NS RB Byggekrav (PDF, 2 MB)

REN blad 6018 v1 - NS RB Ventilasjonskrav (PDF, 535 kB)