Gi oss dine innspill til barnehagebehovsplanen

Gi oss dine innspill til barnehagebehovsplanen

Frist for innspill: 21. oktober 2021.

Utkast til barnehagebehovsplan for Indre Østfold kommune er nå lagt ut på høring. Planen beskriver behov og prioriteringer knyttet til barnehagetilbudet i kommende 10-års periode. Nå ønsker vi dine tilbakemeldinger på planen.

Her leser du utkastet til planen (PDF, 2 MB)

Om planen

Barnehagebehovsplanen er utarbeidet for å gi en oversikt over barnehagetilbudet i Indre Østfold kommune. Den skal også angi hvordan man kan sikre tilstrekkelige antall godkjente barnehageplasser i kommende 10-års periode. 

I Indre Østfold er det både kommunale og private barnehager - 13 kommunale og 20 private. De kommunale barnehagene har imidlertid over halvparten av plassene. 

For høsten 2021 har vi om lag 40 barn på venteliste. Pågangen av antall søkere, viser et økt behov våren 2022. De umiddelbare utfordringene knytter seg først og fremst til områder som Ringvoll, Tomter, Askim og Mysen. I andre delområder er det i dag ledig eller tilstrekkelig kapasitet.

Arbeidet med planen har vist at det er stor usikkerhet rundt hva som vil bli behovet fremover. Det må jobbes mer med prognosene for delområdene i kommunen. Anbefalingen er derfor delt inn i to perioder: 2021-2026 og fra 2027. Det anbefales å rullere planen midtveis i perioden. 

Hovedstrategiene for første 5-årsperiode er som følger

 • Ringvoll
  • Bygging av ny kommunal 5-avdelings barnehage. Dagens barnehagebygg vil ombygges og tilpasses skoleformål
 • Tomter
  • Bygging av ny sentrumsnær kommunal 5-avdelings barnehage. Erstatter Symrelunden, men barnehagen kan opprettholdes inntil økningen i antall førskolebarn er mer oversiktlig
 • Knapstad/Spydeberg
  • Ta i bruk tom småbarnsavdeling på Bekkeblomen (kommunal barnehage)
  • Gjøre om paviljongen (tidligere SFO på Knapstad) til barnehageavdelinger under Bekkeblomen
 • Askim
  • Privat barnehage (Læringsverkstedet, Solkollen) bygges i delområde Moen
  • Privat barnehage (Gullhaugen Steinerbarnehage) utvides i delområde Rom
 • Mysen
  • Symra barnehage utvides med to avdelinger (ombygging av Mortenstua)

I øvrige områder foreslås det foreløpig ingen endringer.

Investeringer

De kommunale investeringene vil være på 150 millioner kroner. Sammen med investeringskostnadene som er knyttet til etterslepet av vedlikehold, vil kommunen måtte gjøre investeringer i kommunale barnehager på 190 millioner kroner de første fem årene i planperioden.

Investeringer fra 2027 og ut over planperioden er usikre. I planen er det angitt mulige tiltak som til sammen kan komme opp mot 200 millioner kroner. 

Utbygging av private barnehager er en del av strategien. Privat utbygging koster kommunen om lag 10 000 kroner i årlige kapitalkostnader per plass.

Informasjonsvideo

Som en introduksjon til planen, har vi laget en informasjonsvideo. Den kan du se her:

 

Vi inviterer deg til informasjonsmøte

Den 21. september kl. 18.00 gjennomfører vi et digitalt informasjonsmøte, som sendes på kommune-TV. Du vil få anledning til å sende inn spørsmål i forkant av og under møtet.

Nærmere informasjon om møtet vil bli lagt ut på våre hjemmesider når tiden for møtet nærmer seg.

Gi oss din tilbakemelding på barnehagebehovsplanen

Du kan sende oss dine kommentarer i perioden fra 10. september fram til og med 21. oktober 2021.

Det gjør du via skjemaet under. Der kan du også legge ved dokumenter hvis du ønsker det.

Send inn innspill til barnehagebehovsplanen

Du kan også sende innspill til oss per post til denne adressen: 

Indre Østfold kommune
«Høring, Barnehagebehovsplan»
Postboks 34
1861 Trøgstad