Detaljreguleringsplan for Skolegata 26 og 28, del av felt B2

Detaljreguleringsplan for Skolegata 26 og 28, del av felt B2

Frist for uttalelse: 20. juni 2022.

Plan- og bygningsutvalget har vedtatt å legge ut planforslag for detaljregulering av gbnr. 99/21, 80/28, m.fl. til høring og offentlig ettersyn.

Dette ble vedtatt i møte 20. april 2022 i sak 027/22.

Kort om planforslaget

Planforslaget legger til rette for lavblokkbebyggelse med tilhørende felles uteoppholdsarealer, parkeringskjeller, renovasjonsløsning, lekeplass og offentlig fortau langs Skolegata, gatetun langs planområdets østside og vei med fortau på begge sider langs planområdets vestside. 

Har du kommentarer?

Uttalelser til reguleringsplanforslaget sender du på e-post til: post@io.kommune.no eller til: Indre Østfold kommune, postboks 34, 1861 Trøgstad innen 20. juni 2022. 

Dokumenter

Skolegata 26 og 28
Tittel Publisert Type
Planbeskrivelse

06.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planbeskrivelse.pdf
Plankart vertikalnivå, 1. revisjon 18. mars 2022

06.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plankart vertikalnivå, 1. revisjon 18. mars 2022.pdf
Plankart vertikalnivå, 2. revisjon 21. mars 2022

06.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plankart vertikalnivå, 2. revisjon 21. mars 2022.pdf
Reguleringsbestemmelser

06.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reguleringsbestemmelser.pdf
Vedlegg 1 - Sammendrag av innspill etter varsling med kommentarer

06.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 1 - Sammendrag av innspill etter varsling med kommentarer.pdf
Vedlegg 2 - Volumstudie B1 og B2 Snøhetta

06.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 2 - Volumstudie B1 og B2 Snøhetta.pdf
Vedlegg 3 - Trafikkanalyse

06.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 3 - Trafikkanalyse.pdf
Vedlegg 4 - VA-ledningsnett

06.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 4 - VA-ledningsnett.pdf
Vedlegg 5 - Geoteknisk rapport

06.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 5 - Geoteknisk rapport.pdf
Vedlegg 6 - Overvannsplan

06.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 6 - Overvannsplan.pdf
Vedlegg 7 - Landskapsplan

06.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 7 - Landskapsplan.pdf
Vedlegg 8 - Solstudie

06.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 8 - Solstudie.pdf
Vedlegg 9 - Støyrapport

06.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 9 -Støyrapport.pdf
Vedlegg 10 - ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse)

06.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 10 - ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse).pdf
Vedlegg 11 - Varslingskart

06.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 11 - Varslingskart.pdf
Vedlegg 12 - Innspill samlet, varsling av oppstart

06.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 12 - Innspill samlet, varsling av oppstart.pdf
Vedlegg 13a - Uteoppholdsarealer MFUA og SFUA

06.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 13a - Uteoppholdsarealer MFUA og SFUA.pdf
Vedlegg 13b - Uteoppholdsarealer privat i leiligheter

06.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 13b - Uteoppholdsarealer privat i leiligheter.pdf
Vedlegg 14 - Nær- og fjernvirkninger

06.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 14 - Nær- og fjernvirkninger.pdf
Vedlegg 15 - Referat fra avklaringsmøte 6. oktober 2021

06.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 15 - Referat fra avklaringsmøte 6. oktober 2021.pdf
Vedlegg 16 - Illustrasjonsplan kjelleretasje

06.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 16 - Illustrasjonsplan kjelleretasje.pdf