Detaljregulering for Stasjonsgata 22

Detaljregulering for Stasjonsgata 22

Frist for uttalelse: 20. juni 2022.

Plan- og bygningsutvalget har vedtatt å legge ut forslag til detaljregulering for Stasjonsgata 22, gbnr 426/33 og 426/365 med flere, på offentlig ettersyn.

Dette ble vedtatt i møte 20. april 2022 i sak 029/22 (planID 301420210003).

Kort om planforslaget

Planforslaget legger til rette for å oppføre et nytt leilighetsbygg langs veien Vollebekk. Eksisterende bygg, Stasjonsgata 22, skal bevares og oppgraderes. Det er regulert et felles tun mellom bygningene.

For å bryte ned bygningsvolumet mot den lavere bebyggelsen langs Vollebekk, legges det inn flere sprang i nybyggets fasadeliv mot Vollebekk. Mot sør er bygningen nedtrappet for å tilpasse det til omgivelsene og for å skape romslige takterrasser. Boenhetene i nybygget og de to leilighetene i det eksisterende bygget, får en felles parkeringskjeller i nybyggets underetasje, med en parkeringsplass per boenhet og med innkjøring fra Vollebekk.

Har du kommentarer?

Eventuelle uttalelser sender du på e-post til: post@io.kommune.no eller i brev til: Indre Østfold kommune, postboks 34, 1861 Trøgstad innen 20. juni 2022.

Dokumenter

Stasjonsgata 22
Tittel Publisert Type
0. Vedtak i plan- og bygningsutvalget

06.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 0. Vedtak i plan- og bygningsutvalget.pdf
1. Oversiktskart

06.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1. Oversiktskart.pdf
2. Plankart

06.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2. Plankart.pdf
3. Reguleringsbestemmelser

06.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3. Reguleringsbestemmelser.pdf
4. Planbeskrivelse

06.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 4. Planbeskrivelse.pdf
5. ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse)

06.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 5. ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse).pdf
6. Støyutredning

06.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 6. Støyutredning.pdf
7. Trafikkanalyse

06.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 7. Trafikkanalyse.pdf
8. Luftkvalitetsvurdering

06.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 8. Luftkvalitetsvurdering.pdf
9. Overvannshåndtering med vedlegg

06.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 9. Overvannshåndtering med vedlegg.pdf
10. VA-notat med vedlegg

06.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 10. VA-notat med vedlegg.pdf
11. Geoteknisk rapport - grunnundersøkelser

06.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 11. Geoteknisk rapport - grunnundersøkelser.pdf
12. Geoteknisk vurdering av områdestabilitet

06.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 12. Geoteknisk vurdering av områdestabilitet.pdf
13. Geoteknikk, uavhengig kvalitetssikring

06.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 13. Geoteknikk, uavhengig kvalitetssikring.pdf
14. Snitt A og B

06.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 14. Snitt A og B.pdf
15. Landskapsplan målestokk 1-150 1. etasje

06.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 15. Landskapsplan målestokk 1-150 1. etasje.pdf
16. Landskapsplan målestokk 1-250 1. etasje

06.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 16. Landskapsplan målestokk 1-250 1. etasje.pdf
17. Etasjeplaner og perspektiver

06.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 17. Etasjeplaner og perspektiver.pdf
18. Sammendrag av innspill til varsel om oppstart med forslagsstillers kommentarer

06.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 18. Sammendrag av innspill til varsel om oppstart med forslagsstillers kommentarer.pdf