Detaljregulering av Ringvolltoppen

Frist for å sende inn kommentarer eller innspill: 8. januar 2024.

1.  november 2023 vedtok plan- og bygningsutvalget i Indre Østfold kommune å legge ut forslag til detaljregulering av Ringvolltoppen til offentlig ettersyn og høring.

Dette ble vedtatt i sak 070/23, gbnr. er 876/1 m.fl. og PlanID er 301420220003.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for variert småhusbebyggelse og sikre gode bokvaliteter og oppvekstvilkår. Det legges opp til en blanding av konsentrert småhusbebyggelse i form av kjedehus/rekkehus eller flermannsboliger og frittliggende småhusbebyggelse. De eksisterende turtraseene skal også tas hensyn til.

Ønsker du å komme med innspill?

Eventuelle kommentarer eller innspill til reguleringsforslaget kan du sende på e-post til: post@io.kommune.no eller per brev til: Indre Østfold kommune, postboks 34, 1861 Trøgstad innen 8. januar 2024.

Dokumenter

Ringvolltoppen
Tittel Publisert Type
1 - Saksframlegg med vedtak, førstegangsbehandling

16.11.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1 - Saksframlegg med vedtak, førstegangsbehandling.pdf
2 - Plankart

16.11.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2 - Plankart.pdf
3 - Reguleringsbestemmelser

16.11.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3 - Reguleringsbestemmelser.pdf
4 - Planbeskrivelse

16.11.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 4 - Planbeskrivelse.pdf
5 - ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse)

16.11.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 5 - ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse).pdf
6 - Illustrasjonsplan

16.11.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 6 - Illustrasjonsplan.pdf
7 - Innkomne merknader - kommentarer

16.11.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 7 - Innkomne merknader - kommentarer.pdf
8 - Innspill til varsel om oppstart

16.11.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 8 - Innspill til varsel om oppstart.pdf
9 - Redegjørelse skredfare overvann

16.11.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 9 - Redegjørelse skredfare overvann.pdf
10 - Solstudie 21. mars

16.11.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 10 - Solstudie 21. mars.pdf
11 - Solstudie 21. juni

16.11.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 11 - Solstudie 21. juni.pdf
12 - Solstudie 21. november

16.11.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 12 - Solstudie 21. november.pdf
13 - 3D-skisse

16.11.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 13 - 3D-skisse.pdf
14 - Referat fra Informasjonsmøte

16.11.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 14 - Referat fra Informasjonsmøte.pdf
15 - Trafikkanalyse, revidert

16.11.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 15 - Trafikkanalyse, revidert.pdf
16 - Teknisk rammeplan

16.11.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 16 - Teknisk rammeplan.pdf
17 - Veiplan o_KV1

16.11.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 17 - Veiplan o_KV1.pdf
18 - Veiplan o_KV2

16.11.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 18 - Veiplan o_KV2.pdf
19 - Normalprofiler

16.11.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 19 - Normalprofiler.pdf
20 - Teknisk plan

16.11.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20 - Teknisk plan.pdf
21 - Redegjørelse for overvann

16.11.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 21 - Redegjørelse for overvann.pdf
22 - Rammeplan VA (vann og avløp)

16.11.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 22 - Rammeplan VA (vann og avløp).pdf
23 - Overvann, trinn 1-2

16.11.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 23 - Overvann, trinn 1-2.pdf
24 - Overvann, trinn 3

16.11.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 24 - Overvann, trinn 3.pdf
25 - Naturtypekartlegging

16.11.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 25 - Naturtypekartlegging.pdf
26 - Renovasjonsløsning

16.11.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 26 - Renovasjonsløsning.pdf
27 - Notat, arkeologisk registrering

16.11.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 27 - Notat, arkeologisk registrering.pdf
28 - Uttalelse fra Indre Østfold renovasjon

16.11.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 28 - Uttalelse fra Indre Østfold renovasjon.pdf