Detaljregulering av Opsahlåsen nord, gbnr. 157/484 i Mysen

Detaljregulering av Opsahlåsen nord, gbnr. 157/484 i Mysen

Frist for kommentarer: 8. august 2021.

Plan- og bygningsutvalget har i sak 054/21, datert 26. mai 2021, vedtatt å legge forslag til detaljregulering av Opsahlåsen nord ut til høring og offentlig ettersyn (etter plan- og bygningsloven § 12-10).

Planforslaget legger til rette for tomannsboliger og fellesarealer.

Ønsker du å kommer med uttalelser/kommentarer?

Uttalelser til reguleringsforslaget sender du på e-post til: post@io.kommune.no eller til Indre Østfold kommune, postboks 34, 1861 Trøgstad innen 8. august 2021. 

Dokumenter

Saksframlegg med vedtak (PDF, 156 kB)

Oversiktskart (PDF, 2 MB)

Plankart (PDF, 5 MB)

Planbestemmelser (PDF, 170 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 12 MB)

Illustrasjonsplan (PDF, 2 MB)

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) (PDF, 3 MB)

Geoteknisk datarapport (PDF, 14 MB)

ROS-analyse geoteknikk (PDF, 920 kB)

Overvannsplan (PDF, 24 MB)

Referat fra dialogmøte med kommunen (PDF, 198 kB)

Varslingsmateriale (PDF, 2 MB)

Kopier av mottatte uttalelser (PDF, 3 MB)

Oppfølging av tilbakemelding fra planmyndighet (PDF, 568 kB)