Lytt

Viktig informasjon om koronavirus

Varsel om oppstart av planarbeid: Detaljregulering for boligområde på Trippestadjordet

Varsel om oppstart av planarbeid: Detaljregulering for boligområde på Trippestadjordet

Frist for innspill: 15. april 2020

SH Prosjekt AS starter arbeid med privat forslag til reguleringsplan for et nytt boligområde på Trippestadjordet i Indre Østfold kommune. I samsvar med §§ 12-3 og 12-8 i plan- og bygningsloven varsler vi nå oppstart av arbeidet med detaljregulering.

Formål og beskrivelse

Formålet med planen er å regulere til nytt boligområde. Planområdet er på 31 daa og ligger sør for hestesportsenteret på Trippestad og nord for fylkesvei 1270 (Eidarengveien).

Det planlegges for om lag 50 boenheter i variert bebyggelse (frittliggende småhusbebyggelse og kjedehus). Arealet er avsatt til boligformål i kommuneplan for Askim 2018-2030. Planinitiativet er i tråd med den overordnede planen. 

Det er vurdert at planforslaget ikke vil utløse krav om konsekvensutredning, jamfør Forskrift om konsekvensutredninger (FOR-2017-06-21-854).

Planinitiativ og referat fra oppstartsmøtet finner du her:

Henvendelser om planarbeidet kan rettes til SH Prosjekt AS v/ arealplanlegger Janne de Jong, tlf: 404 54 349, e-post: janne@shprosjekt.no

Har du merknader?

Eventuelle merknader sender du innen 15. april til e-post: janne@shprosjekt.no eller per post til SH Prosjekt AS, Postboks 65, 1851 Mysen.