Lytt

Varsel om oppstart av arbeid med kommuneplan og planstrategi

Varsel om oppstart av arbeid med kommuneplan og planstrategi

Frist for innspill: 20. februar 2020

Kommunestyret vedtok i møte 18.12.2019, sak 59/19 oppstart av arbeid med kommuneplan og planstrategi for Indre Østfold kommune, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) §§ 10-1 og 11-12. 

Det er arbeid med kommuneplanens samfunnsdel som nå startes opp, med høring av forslag til planprogram. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon.  

Kommuneplanen består også av en arealdel. Arealdelen skal utarbeides i en separat planprosess i etterkant av samfunnsdelen. Samfunnsdelen vil inneholde en arealstrategi som skal være førende for arealdelen. 

Utarbeiding og behandling av planstrategi er slått sammen med oppstart av arbeidet med samfunnsdelen. Plan- og bygningsloven setter krav om planstrategi. Kommunestyret skal i planstrategien som minimum ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres eller om planen skal videreføres uten endringer. Indre Østfold kommune trenger en kommuneplan som peker ut en ny og samlet kurs videre, og derfor foreslås her en enkel planstrategi som har fokus på kommuneplanarbeidet. Kommunestyret har vedtatt at planstrategien skal vurderes revidert på nytt når vedtatt samfunnsdel foreligger. Dette fordi man etter å ha gjennomført arbeidet med samfunnsdelen vil ha et bedre grunnlag for å drøfte kommunens fremtidige planbehov. 

Forslag til planprogram og planstrategi er samlet i et eget oppstartdokument. Forslag til planstrategi og forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jf. pbl. § 11-12.
Høringsfrist er 20. februar 2020. 

Merknader og innspill 

Merknader og innspill til planprogrammet og planstrategien sendes Indre Østfold kommune på e- post: post@io.kommune.no eller per post til Indre Østfold kommune, postboks 34, 1861 Trøgstad. Spørsmål kan rettes på tlf. 69 68 10 00

Høringsdokumenter

Saken med alle vedleggene fra behandlingen i kommunestyret finner du her: 

19/26548 - Indre Østfold kommune 2020 - Oppstart av planstrategi 2020-2023 og kommuneplanens samfunnsdel 2020-2031, for Indre Østfold kommune

Medvirkning

Det vil bli lagt tilrette for medvirkning i samfunnsdelen i første halvdel av 2020. Mer informasjon kommer.