Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Varsel om endret planavgrensning - detaljregulering av 285/12 og 286/3 med flere, Hærland

Varsel om endret planavgrensning - detaljregulering av 285/12 og 286/3 med flere, Hærland

Frist for innspill: 1. juni 2020

Vi varsler om endret planavgrensning for pågående detaljregulering i Visteråsen i Hærland. Dette er I henhold til plan og bygningslovens § 12-8 og § 12-14.

Endringer i planavgrensning er vist i kartutsnitt under. Ny plangrense er vist med sort sort linje og grå skravur, mens tidligere varslet plangrense er vist med grå stiplet linje. Planområdet er etter endringen omtrent 93 daa.

Vi viser for øvrig til varsel om oppstart av planarbeid, kunngjort 2. mai 2019.

Har du innspill?

Naboer og grunneiere som blir berørt av utvidelsen blir varslet direkte.

Merknader til planen og endringen kan sendes på e-post til sm@arkama.no eller per brev innen 1. juni 2020 til følgende adresse:

Arkama AS,
Ordfører Voldens vei 9,
1850 Mysen

Telefon: 480 76 781
E-post: sm@arkama.no​
​​​​​​Org.nr. 982534860

Dokumenter

Planinitiativ (PDF, 628 kB)

Varslingskart (PDF, 2 MB)