Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering av Nordre Mysen

Offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering av Nordre Mysen

Høringsfrist: 30. juni 2020

Plan- og bygningsutvalget i Indre Østfold kommune behandlet sak 022/20 i møte 5. mai 2020. Dette vedtaket ble fattet i møtet:

Forslag til detaljregulering for Nordre Mysen, gbnr. 330/178, m.fl. med tilhørende plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-10 under forutsetning av at følgende endres før offentlig ettersyn kunngjøres:

  1. Byggehøyde på inntil 6 etasjer kan godtas hvis form, arkitektur og miljøprofil er i tråd med de høye forventninger som er lagt for området når det gjelder bokvalitet
  2. Trekanten bevares som en del av hageanlegget på Nordre Mysen. Lindetrær som avgrenser området mot nord, skal bevares

Det er gjort endringer i henhold til vedtaket, og planforslaget legges nå ut til offentlig ettersyn.

Har du innspill?

Høringsfristen er 30. juni 2020.

Eventuelle innspill sender du skriftlig innen høringsfristen til:

Indre Østfold kommune
Postboks 34
1861 Trøgstad

Eller per e-post til post@io.kommune.no

Dokumenter

Planbeskrivelse (PDF, 15 MB)

Plankart (PDF, 2 MB)

Nordre Mysen - Plansak for offentlig ettersyn (PDF, 525 kB)

Forhåndsuttalelser (PDF, 4 MB)

Byggehøyder i Mysen (PDF, 152 kB)

Reguleringsbestemmelser (PDF, 3 MB)

ROS-analyse (PDF, 7 MB)

Sol- og skyggestudie (PDF, 806 kB)

Snitt (PDF, 775 kB)

Illustrasjonsplan (PDF, 4 MB)

Illustrasjonsbilde fra lufta (PDF, 4 MB)

Illustrasjonsbilde fra Kulturtorget (PDF, 3 MB)

Illustrasjonsbilde fra Kapellveien (PDF, 2 MB)

Trekanten (PDF, 249 kB)