Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Satsningsområder

Innovasjon og velferdsteknologi

USHT Viken (Østfold) bistår kommunene som både er med i nasjonalt velferdsteknologiprogram og øvrige kommuner. Satsningen realiseres også gjennom Velferdsteknologiens ABC.

Demensplan 2020

USHT Viken (Østfold) tilbyr ulike ABC-studier på oppdrag for Aldring og helse. Nettverk for kontaktpersoner og ansatte i hukommelsesteam organiseres i samarbeid med Fylkesmannen. Demensomsorg/personsentrert omsorg er ofte temaer på våre samlinger som ansatte i kommunene kan delta på.

Pasient- og brukersikkerhet

I samarbeid med Pasientsikkerhetsprogrammet tilbyr vi ulike læringsnettverk for ledere og ansatte med mål om å redusere pasient- og brukerskader, bygge varige strukturer for pasient- og brukersikkerhet, forbedre pasient- og brukersikkerhetskulturen i helsetjenesten.

Ernæring

Vi tilbyr egne fagnettverk for fagpersoner i de ulike virksomhetene, arrangerer egne fagdager med fokus på målrettet og systematisk oppfølging av risikoutsatte personer, og vi tilbyr læringsnettverk med særskilt fokus på å forebygge underernæring.

Lindrende omsorg og palliasjon

USHT Viken (Østfold) har gjennomført fylkesnettverksamlinger og kompetanseturné. Vi er medarrangør når Sykehuset Østfold arrangerer grunnkurs palliasjon.

Kvalitet i tjenestene til personer med utviklingshemming

USHT Viken (Østfold) vil arrangere fagdager, læringsnettverk og pårørendeskole i samarbeid med aldring og helse.

Nettverk

Mitt livs ABC, brukermedvirkning/brukerråd, palliasjon og lindrende omsorg, hukommelsesteam og kontaktpersoner (demenskoordinatorer), velferdsteknologi, sykehjemsleger, instruktørnettverk i ProACT, fagnettverk fagutvikling for fagutviklingssykepleiere/mellomledere (sykehjem/hjemmetjenester/helsehus), fagnettverk fagutvikling til fagutviklingsvernepleiere/mellomledere (tjenester til personer med utviklingshemming), fagnettverk ernæring/risikoutsatte personer i sykehjem og hjemmetjeneste, fagnettverk ernæring/risikoutsatte personer i tjenester til personer med utviklingshemming.

Sentrale samarbeidspartnere

Alle 12 kommuner i Viken (Østfold), Fylkesmannen i Oslo og Viken, Høgskolen i Østfold, Senter for Omsorgsforskning, Helsedirektoratet, Sykehuset Østfold, andre Utviklingssentre og kommuner.