Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Transportstøtte (TT-kort)

Transporttjenesten er et tilbud til innbyggere som på grunn av varig forflytnings- eller orienteringshemming har store vanskeligheter med å benytte vanlige kollektive transportmidler. 
Formålet er å gi et transporttilbud til funksjonshemmede slik at de skal kunne ha et sosialt liv på lik linje med andre. Transporttilbudet skal brukes til reiser som ikke dekkes av andre ordninger, som for eksempel syketransport, og gjelder primært for reiser innen fylket.

Transporttjenesten administreres av Østfold kollektivtrafikk eller selskap som har avtale med Østfold kollektivtrafikk. Dette omfatter tildeling av hjemler samt registrering og kontakt med kommuner og brukere av tilbudet. Saksbehandling og godkjenning av brukere foregår i kommunene.

Etter hvert som de kollektive transportløsningene gjennom økt fleksibilitet og universell utforming blir et reelt alternativ for mennesker med nedsatt funksjonsevne, kan dette ses i sammenheng med Transporttjenesten for funksjonshemmede i Østfold. 
Brukere som ikke kan nyttiggjøre seg et utvidet og universelt utformet transporttilbud, kan søke om økonomisk tilskudd basert på de kriterier som framgår av disse retningslinjene. Brukere med de tyngste funksjonsnedsettelsene skal prioriteres ved tildeling av støtte.

Kriterier for godkjenning 

I utgangspunktet stilles det følgende krav:

  • Søkere mellom 14 - 67 år skal prioriteres
  • Varig rullestolbrukere og blinde skal prioriteres
  • Funksjonshemningen må være varig
  • Søkere som mottar folketrygdens støtte til egen bil er ikke godkjente brukere
  • Tilbudet omfatter ikke beboere på sykehjem
  • Søkere som bor i omsorg- og trygdebolig kan godkjennes

Siden det er satt et øvre tak på antall brukere i hver kommune, kan det være flere søkere som oppfyller kriteriene enn det er hjemler for. I slike tilfeller står kommunene fritt til å legge ytterligere kriterier til grunn for godkjenning, for eksempel funksjonshemmingens grad, aktivitet/transporthyppighet og alternative transportmuligheter.

Begrenset eller manglende kollektivt transporttilbud gir ikke grunnlag for godkjenning. 
Østfold kollektivtrafikk anbefaler prioritering av yngre søkere. Dersom ektepar/samboere søker og begge oppfyller vilkårene, er det anledning til å gi begge brukerstatus på 1 hjemmel. Det vil si at ektepar eller samboere deler støtten, men tildeles hvert sitt brukerkort, og således kan reise uavhengig av hverandre.

Gå til søknadsskjema her