Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Hva er LAR?

Legemiddelassistert rehabilitering kan hjelpe pasienter som er avhengige av morfin, heroin og lignende til å bedre sin livskvalitet.

Målet er å styrke den enkeltes evne til å mestre livet og å hindre overdosedødsfall. Legemidler i en bestemt dose inngår som ett av flere tiltak i rehabiliteringen.

Hvem kan søke?

Det foretas en samlet vurdering av pasientens helsetilstand. Legemiddelassistert rehabilitering skal som hovedregel ikke være det første behandlingsalternativet man velger. Andre konkrete tiltak vurderes først. Pasientens alder og hvor lenge vedkommende har vært rusavhengig er viktige momenter i vurderingen. 

Hvordan søker man?

Du trenger en henvisning fra enten en ruskonsulent eller fra fastlege. Det er lege i spesialisthelsetjenesten som beslutter inn- og utskriving av legemiddelassistert rehabilitering.