Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Varsel om oppstart av reguleringsarbeider for Barkerudsvingen, Mysen

Varsel om oppstart av reguleringsarbeider for Barkerudsvingen, Mysen

Frist for merknader: 17. august 2020

Vi varsler om oppstart av privat detaljregulering og byggesak for gnr/bnr 155/7, 155/189, 155/190, 155/191 og deler av 155/198 på Mysen.

Forslagsstiller og grunneier er Majo Eiendom AS og plankonsulent er Arkama AS. Dette varselet er i medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-8, 12-3 og 12-15.

Planområdet er på ca. 5,7 dekar og er avsatt til bolig i kommunedelplan for Eidsberg og i reguleringsplan for Østereng Østre (planID 012519750002).

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for boliger, sikre tilkomst og nødvendige leke- og uteoppholdsarealer. Søknad om rammetillatelse for deler av den planlagte bebyggelsen vil bli behandlet samtidig med behandling av detaljreguleringen.

Har du merknader?

Eventuelle merknader sender du på e-post til post@arkama.no eller i brev til Arkama AS, Ordfører Voldens vei 9, 1850 Mysen innen 17. august 2020.

Dokumenter

Kart over planområdet (PDF, 790 kB)

Planinitiativ (PDF, 758 kB)

Referat fra oppstartsmøte (PDF, 307 kB)