Lytt

Viktig informasjon om koronavirus

Politiske møter avlyses

Politiske møter avlyses

I samråd med gruppelederne i de politiske partiene har ordfører kommet frem til at Indre Østfold kommune umiddelbart må innføre sterke begrensninger i sin politiske virksomhet.

Politiske møter gjennomføres inntil videre på følgene måte:

  • Kommunestyremøter avlyses inntil videre, med hjemmel i kommunelegens vedtak om avlysning av politiske møter, jfr. smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav a) og § 4-1 femte ledd, siste setning. Det betyr at formannskapet i tiden fremover vil fatte vedtak i tråd med kommunens politiske reglement paragraf 3.2.2. som sier at formannskapet har beslutningsmyndighet ."Vedtak i medhold av kommuneloven § 11-8 (hasteparagrafen) når det er praktisk umulig å innkalle kommunestyret". Møtet i formannskapet blir "streamet" og dermed tilgjengelig for publikum via direkteoverføring på nett.
  • Møter i alle øvrige politiske råd og utvalg avlyses inntil videre, med samme hjemmel som nevnt ovenfor. Formannskapet vil fatte vedtak i saker der det er nødvendig.
  • Det jobbes med å etablere en løsning for å gjennomføre helelektroniske politiske møter. 
  • Partiene bes begrense deltakelse på eventuelle gruppemøter til et nødvendig minimum og med god avstand mellom møtedeltakerne. Gruppemøter skal i størst mulig grad gjennomføres over telefon eller Skype.

Møtene avlyses på grunnlag av statlige føringer og råd med hensyn til den alvorlige situasjonen vi står i med hensyn til koronapandemien og anbefalte tiltak for å begrense spredningen av smitte.