Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Kommunale avgifter for 1. halvår 2020

Kommunale avgifter for 1. halvår 2020

Faktura er i postgangen i disse dager, med forfall 20. april 2020.

Du kan søke om månedlig faktura fra 2. termin 2020

Indre Østfold kommune har som utgangspunkt valgt å fordele de kommunale avgiftene på to terminer.

Fra og med 2. termin 2020 (2. halvår) kan du få månedlige fakturaer hvis du ønsker det. Kravet er at du har opprettet avtalegiro og/eller e-faktura. Dersom du ikke allerede har avtale om dette med gammel kommune (som er videreført) eller Indre Østfold kommune, anbefaler vi at du oppretter avtalegiro og/eller e-faktura når du betaler fakturaen for 1. termin. Da er alt på plass når du eventuelt søker om månedlig faktura til høsten. 

På grunn av kommunesammenslåingen er dessverre ikke det tekniske på plass for månedlig fakturering til 1. termin, verken hos kommunen eller dataleverandøren. Nærmere informasjon vil bli gitt så snart alt er klart. 


Ny vann- og avløpsforskrift for Indre Østfold kommune og nytt avgiftshefte for 2020 er vedtatt av kommunestyret 27. november og 18. desember 2019.

Her har vi listet opp noen av de største endringene i forhold til de tidligere kommunene:

Askim

 • Kommunale gebyrer betales over to terminer (mot tidligere fire terminer). Forfall er 20. april og 20. september
 • Todelt system for innbetaling av vann- og avløpsgebyrer: Fast del (abonnementsgebyr) og variabel del etter avlest vannmåler eller etter bruksareal x 1,2
 • Variabel del for eiendommer uten installert vannmåler beregnes slik: Matrikkelført bruksareal (BRA) ganges med faktor 1,2 = forbruk i m³
 • Abonnement for vann og avløp på nærings-, landbruks- og kombinerte eiendommer (som består av både bolig- og næringsbygg) deles inn i kategorier etter forbruk

Spydeberg

 • Tømming av slamavskillere, tette tanker og minirenseanlegg fakturers sammen med øvrige kommunale avgifter og fordeles på de to terminene
 • Todelt system for innbetaling av vann- og avløpsgebyrer: Fast del (abonnementsgebyr) og variabel del etter avlest vannmåler
 • Abonnement for vann og avløp på nærings-, landbruks- og kombinerte eiendommer (som består av både bolig- og næringsbygg) deles inn i kategorier etter forbruk

Trøgstad

 • Kommunale gebyrer faktureres over to terminer (tidligere fire terminer). Forfall er 20. april og 20. september
 • Vann- og avløpsforbruket faktureres forskuddsvis (à konto) på hver av terminene ut i fra fjorårets forbruk
 • Abonnement for vann og avløp på nærings-, landbruks- og kombinerte eiendommer (som består av både bolig- og næringsbygg) deles inn i kategorier etter forbruk

Eidsberg

 • Abonnement for vann og avløp på nærings-, landbruks- og kombinerte eiendommer (som består av både bolig- og næringsbygg) deles inn i kategorier etter forbruk

Hobøl

 • Kommunale gebyrer faktureres over to terminer. Forfall er 20. april og 20. september
 • Abonnement for vann og avløp på nærings-, landbruks- og kombinerte eiendommer (som består av både bolig- og næringsbygg) deles inn i kategorier etter forbruk

Har du spørsmål om grunnlaget?

Kontakt oss her

Husk å skrive hvilken eiendom det gjelder

Har du spørsmål om betalingen?

Kontakt oss her

Nå kan du se fakturaer fra kommunen i vår nye innsynsløsning

Utdrag fra kommunestyrets vedtatte avgiftshefte for 2020

Avgiftshefte gebyrer
Type Nettobeløp Merverdiavgift Totalpris
Renovasjon per boenhet kr. 2.314,40 + mva kr. 2.893,00
Renovasjon fritidsbolig kr. 1.317,60 + mva kr. 1.647,00
Vannabonnement per bo-/bruksenhet kr. 1.350,40 + mva kr. 1.688,00
Avløpsabonnement per bo-/bruksenhet kr. 1.940,80 + mva kr. 2.426,00
Forbruksgebyr vann per m3 kr. 11,00 + mva kr. 13,75
Forbruksgebyr avløp per m3 kr. 17,52 + mva kr. 21,90
Brannforebyggende avgift per pipeløp kr. 415,20 + mva kr. 519,00
Slamtank 1-4 m3 kr. 1.192,00 + mva kr. 1.490,00
Minirenseanlegg 1-4 m3 kr. 1.430,40 + mva kr. 1.788,00

Øvrige gebyrtyper med tilhørende priser finner du i avgiftsheftet

Er det feil opplysninger på din eiendom i Matrikkelen?

Kommunale avgifter beregnes ut fra opplysninger som er registrert på din eiendom i Matrikkelen. Matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom, blant annet over bygninger, boliger og adresser.

Hvis fakta om din eiendom ikke stemmer overens med det som er registrert i Matrikkelen, må du sende inn dokumentasjon på hva som er riktig informasjon om din eiendom til kommunaleavgifter@io.kommune.no. Dette kan for eksempel være tidligere godkjente byggesaker/tegninger.

Opplysninger i matrikkelen kan kun rettes når det blir dokumentert at opplysningene er uriktige eller ufullstendige, jamfør matrikkellova § 26.

Antall abonnement beregnes ut fra antall bo-/bruksenheter det er på eiendommen i følge Matrikkelen. Dette kan ikke forveksles med antall vannmålere.

Forklaring til faktura